Media

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ชีวิตของคนทั่วโลกก็เปลี่ยนออกไป การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากและล้างมือกลายเป็นเรื่องปกติภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรต่างๆ เช่นนี้ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปมากและเกิดผลกระทบตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้

คชรักษ์ แก้วสุราช