Skip to main content

 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - พก.
 • กฎ
 • กะเทย
 • กะโหลก
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - พม.
 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การเข้าถึง (Access)
 • การดำรงชีวิตอิสระ (Indedent Living)
 • การศึกษาพิเศษ (Spacial Education)
 • การออกแบบเพื่อคนทุกคน - ยูนิเวอร์แซล ดีไซน์ (UD- Universal Design)
 • กายอุปกรณ์ - ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน วอร์คเกอร์ ฯลฯ
 • กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 • เกล็ดเลือด
 • กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)
 • กูเกิล แมปส์ (Google Maps)
 • ไกด์บล็อก

 • ขาเทียม
 • เขยก เดินไม่ถนัด

 • คนพิการ ทุกประเภท
 • คนพิการทางการเคลื่อนไหว นั่งวีลแชร์ แขนขาขาด ฯลฯ
 • คนพิการทางการมองเห็น คนตาบอด ตาเลือนลาง
 • คนพิการทางการสื่อสาร คนหูหนวก หูตึง
 • คนพิการทางการเรียนรู้
 • คนพิการทางจิต
 • คอลัมน์
 • คลินิก
 • คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - กสทช.
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - กสม.
 • คณะรักษาความสงบแห่งชาติ - คสช.
 • เครื่องช่วยฟังแบบติดหลังใบหู
 • แคระแกร็น

 • จิตเวช กลุ่มอาการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
 • จิดเภท กลุ่มอาการของโรคจิต
 • เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา (Paraeducator)

 • ซีรีบรัล เพาร์ซี (CP- Cerebral Palsy)

 • ฎีกา

 • ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)

 • ตาบอด
 • ตาเลือนราง

 • ทวิตเตอร์ (Twitter)
 • ทอนซิล

 • นัยน์ตา

 • บริสุทธิ์
 • บล็อก (Block)
 • บาดเจ็บที่ไขสันหลัง (SCI - Spinal Cord Injury)
 • บันได
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • เบรก (Break)
 • เบรลล์ (Braille)
 • เบร็กซิต (Brexit)

 • ปรากฏ
 • เปอร์เซ็นต์

 • ผลลัพธ์
 • ผู้ช่วยคนพิการ (PA - Personal Assistant)
 • ผู้ดูแลคนพิการ (Care Giver)
 • ผู้ป่วยหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน (Sub acute–Non acute Patient: SNAP)

 • ฝรั่งเศส

 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • ฟังก์ชัน (Function)
 • เฟซบุ๊ก (Facebook)

 • ภาวะออทิสติก, ออทิสซึม ใช้เรียกคน
 • ภาษามือ (Sign Languages)

 • มัลติมีเดีย (Multimedia)
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค - มพบ.
 • ไม้เท้าขาว

 • ระบบประสาท (Nervous system)
 • ระบบประสาทออโตโนมิคผิดปกติ (AD- Autonomic Dysreflexia)
 • โรคหายาก (Rare Disease)

 • ล่ามภาษามือ
 • ลิฟต์
 • ลิดรอน
 • เลือนราง

 • วีลแชร์ (Wheelchair)
 • วัคซีน
 • วาทกรรม
 • เวิร์ลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม (W3C) มาตรฐานเว็บไซต์

 • สกรีน รีดเดอร์ (Screen Reader)
 • สนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) การทำซ้ำ ดัดแปลงไฟล์เพื่อคนตาบอด
 • สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
 • สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทย
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สวรส.
 • สหภาพยุโรป (EU - European Union)
 • สหราชอาณาจักร (UK - United Kingdom)
 • สังเกต
 • สุนัขนำทาง (Guide Dog)
 • สิ่งอำนวยความสะดวก (facilities)
 • เส้นประสาทไขสันหลังเสื่อม (SMA- Spinal Muscular Atrophy)
 • เสียงบรรยายภาพ (AD - Audio Description)
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - สปสช.

 • หูดี
 • หูตึง
 • หูหนวก

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - อปท.
 • องค์การสหประชาชาติ (UN- United Nations)
 • องค์การอนามัยโลก (WHO - World Health Organization)
 • ออทิสติก
 • ออทิสซึม
 • อินเทอร์เน็ต
 • อาร์โธรกรัยโปซิส (Arthrogryposis)
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD- Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
 • อนุญาต
 • อนุสาวรีย์
 • ออฟฟิศ สำนักงาน ที่ทำการ
 • อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)
 • เอ็กโซ สเกเลตัน (Exo-Skeleton)
 • เอ็นดอร์ฟิน (Endorphine)
 • แอปพลิเคชัน (Application)
 • แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม (Asperger's Syndrome)