ข้อเสนอคนพิการ VS มาตรการจากภาครัฐ ส่องข้อเสนอเยียวยาช่วงโควิด19

2020-05-04 23:59

หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมเดือน คณะรัฐมนตรีก็ไฟเขียวมาตรการเยียวยาสำหรับคนพิการ โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอเงินเยียวยาแก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นดำเนินการ

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งนโยบายที่เป็นที่พูดถึง อย่างโครงการเยียวยาเงิน 2,000 บาท ของกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขา และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอื่น โดยจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนของกระทรวง

นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ของกระทรวงที่พยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และสายด่วนเพื่อโทรแจ้งหากพบเห็นคนพิการที่ลำบาก แต่หากพิจารณา 2 โครงการใหญ่ก็จะพบว่า มีเพียงมาตรการการช่วยเหลือด้านการเงิน จนอาจขาดมิติการช่วยเหลือในด้านคุณภาพชีวิตด้านอื่น

และด้วยข้อเสนอของคนพิการนั้นมีมากมายหลายข้อ เราจึงอยากชวนทุกท่านไปดูข้อเสนอต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนพิการและองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการว่า พวกเขามองเห็นอะไรและนำเสนออะไรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนพิการในช่วงโควิด-19

ก้อนแรกเป็นข้อเสนอจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่ายคนพิการซึ่งพวกเขาได้ไปยื่นข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอดังนี้

 1. จ่ายเงินชดเชยให้แก่คนพิการทุกคน รายละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)

 2. ขอให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจว่า มาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 3 , พรก.ทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด กลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งให้องค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงานและโครงการดังกล่าวด้วย

 3. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

 4. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ

 5. ขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ โดยโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีอีกข้อเสนอความต้องการของคนพิการจากผลสำรวจความต้องการของคนพิการช่วงโควิด-19 ที่เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้รวบรวมขึ้น เพื่อเสนอต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน 3 แนวทางได้แก่

 1. จัดหาชุดเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 69.2

 2. ช่องทางลงทะเบียนที่สะดวกเพื่อรับเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 67.8

 3. มาตรการเยียวยาเพิ่มเติม เช่น เพิ่มเบี้ยคนพิการ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 65.7

นอกจากข้อเสนอดังกล่าวแล้ว สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย ก็ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 7 เม.ย.เรื่องการขอให้ช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่

 1. ขอให้จ่ายเงินเยียวยาคนพิการรายละ 1,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ไม่รวมเบี้ยยังชีพคนพิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว

 2. ขอให้จัดหาแหล่งกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ให้คนพิการทางการเห็นที่เป็นเจ้าของร้านนวดกู้ได้ รายละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ 1 ปี

 3. ประเด็นเงินชดเชยการขาดรายได้ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 เวลา 3 เดือน  ขอให้ทางกลุ่มเจ้าของร้านนวดและพนักงานนวดคนพิการสามารถส่งรายชื่อสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณารับเงินชดเชยโดยตรง

และล่าสุด สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 15 เม.ย.63 ที่ให้เปลี่ยงแปลงการออกรางวัลงวดวันที่ 1 เม.ย.63 จากวันที่ 2 พ.ค.63 ไปเป็นวันที่ 16 พ.ค.63 และขอให้ศาลสั่งให้ยกเลิกการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เม.ย.63 พร้อมให้รับซื้อสลากคืนในราคาฉบับละ 70.40 บาท และชวนทุกคนพิจารณาข้อเสนอ กับมาตรการจากภาครัฐว่ามีความสอดคล้องเพียงใดและเพียงพอในการช่วยเหลือกับคนพิการหรือไม่ หรือมีแนวการช่วยเหลือแบบไหนที่รัฐควรจะออกมาเพื่อบรรเทาการเยียวยาความเดือดร้อนให้กับคนพิการได้อย่างตรงจุด และสะท้อนความเดือดร้อนในการหามาตรการเพื่อการช่วยเหลือที่ดีมากกว่านี้

อ้างอิง 

https://thisable.me/content/2020/04/616

https://thisable.me/content/2020/04/615

https://thisable.me/content/2020/03/608

https://thisable.me/content/2020/04/612

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3982813