สภาคนพิการทุกประเภทฯ เสนอเยียวยาเงิน-ลดค่าไฟ-รับเบี้ยคนพิการล่วงหน้าช่วง โควิด-19

2020-04-24 13:47

เช้านี้ (24 เม.ย.) สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่ายคนพิการได้รวมตัวกันยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แก่ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพญาไท โดยมีข้อเสนอดังนี้ 

  1. จ่ายเงินชดเชยให้แก่คนพิการทุกคน รายละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)

  2. ขอให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจว่า มาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 3 , พรก.ทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด กลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง รวมทั้งให้องค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการดังกล่าวด้วย

  3. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

  4. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ

  5. ขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ โดยโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยเร็ว

สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสภาคนพิการฯ กล่าวว่า ตอนนี้คนพิการเดือดร้อนมาก หากมีช่องทางไหนที่ให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด เช่น เบี้ยความพิการที่คนพิการได้อยู่แล้วควรเอาออกมาให้คนพิการได้ใช้ก่อน จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ การรับไปก่อนล่วงหน้า 1 เดือน 800 บาท อย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ประมาณหนึ่ง 

ด้านวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ ประธานฝ่ายกฎหมายและมนุษยชน สภาคนพิการฯ กล่าวว่า คนพิการมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ปัญหาก็คือ ถึงแม้จะมีเงินอยู่ในกองทุน การโอนให้คนพิการก็ต้องผ่านกรมบัญชีกลาง แต่กรมฯ กลับบอกว่าตนไม่มีหน้าที่ เราก็เลยมาขอให้ท่านปลัดฯช่วยสั่งการ เพื่อให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น พวกเราเข้าใจกรมบัญชีกลางว่าต้องทำตามกรอบขั้นตอนตามกฏหมาย

นโยบายเยียวยาสำหรับคนทั่วไปคนพิการเองเข้าถึงได้น้อยมาก เวลาต้องกรอกข้อมูล คนตาบอดและคนหูหนวกจะกรอกข้อมูลได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยผู้อื่นช่วย หากคนพิการที่ไม่มีผู้อื่นช่วย อยู่อยู่ห่างไกล ก็เท่ากับจะไม่ได้รับสิทธิต่างๆ นี้