Skip to main content

จากที่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เผยผล “แบบสอบถามความต้องการของคนพิการ/ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19” เพื่อเสนอต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการหาแนวทางในการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 

โดยสรุปผลการสำรวจเรื่องความต้องการ 3 อันดับแรก ได้แก่

1) ชุดเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 69.2

2) ช่องทางลงทะเบียนที่สะดวกเพื่อรับเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 67.8

3) มาตรการเยียวยาเพิ่มเติม เช่น เพิ่มเบี้ยคนพิการ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 65.7

 

จากข้อมูลสามอันดับข้างต้น จะเห็นว่า คนพิการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง จึงจำเป็นต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกันและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตามด้วยเรื่องของปากท้องและการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

 

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาให้ข้อมูล 3 อันดับแรก ได้แก่

1) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 814 คน หรือร้อยละ 37

2) ความพิการทางการเห็น จำนวน 276 คน หรือร้อยละ 12.6

3) คนที่ไม่มีความพิการ จำนวน 215 หรือร้อยละ 9.8

 

ทั้งนี้สามารถสรุปลักษณะความต้องการซึ่งได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาแบ่งเป็นระดับความต้องการจาก 0 - 100 โดยที่ 100 หมายถึงต้องการสูงสุดและ 0 คือไม่ต้องการเลย 3 อันดับแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่

1) ความต้องการการช่วยเหลือด้านการเงิน หนี้สิน ค่าใช้จ่าย เงินเดือน เพิ่มเบี้ยความพิการ เงินกู้ ฯลฯ (ระดับความต้องการ 100)

2) ความต้องการเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากาก เจลล้างมือ การรักษาโรค ความปลอดภัย ฯลฯ (ระดับความต้องการ 82.7)

3) ความต้องการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนหรือทำให้สะดวกแก่ผู้รับบริการมากที่สุด (ระดับความต้องการ 66.3)

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดผลสำรวจ ได้ที่

ไฟล์ PDF bit.ly/covid_dis_th

ไฟล์เวิร์ด bit.ly/covid_dis_th_word (สำหรับคนพิการทางการเห็นเท่านั้น)

 

และดูแบบสำรวจได้ที่

https://forms.gle/14at4pnmGdKynARv8