Skip to main content

17 ก.ค. 63 ผู้สื่อข่าวยืนยันจากการสอบถามสายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เบอร์ 1300 ระบุว่า พม.จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจากโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท 1 ครั้ง ในวันที่ 20 ก.ค.63 โดยจะจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้เบี้ยยังชีพทั้งเงินสนับสนุนเด็กเล็ก เบี้ยคนชราและเบี้ยคนพิการของเดือน พ.ค.63 แต่หากเป็นผู้ที่เพิ่งประสงค์รับสิทธิ และยังไม่เคยได้รับเบี้ยในเดือน พ.ค.จะยังไม่ได้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง และต้องรอมติที่ประชุมในเรื่องวันจ่ายเงินอีกครั้ง

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครอบคลุมถึงคน 3 กลุ่ม จำนวนรวม 6,781,881 คน ได้แก่ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 คน, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 คน และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 คนโดยทั้งหมดนี้เป็นคนที่มีข้อมูลอยู่ตามฐานข้อมูลอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติม โดยคนที่จะได้รับเงินนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการเราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร หรือประกันสังคมมาก่อน อย่างไรก็ดี สำหรับคนที่เพิ่งจะเข้าเกณฑ์ เช่น คนที่อายุเพิ่งครบ 60 ปีในช่วง พ.ค.ที่ผ่านมาก็สามารถแจ้งความประสงค์กับ พม.จังหวัดได้ 

ทั้งนี้การจ่ายเงินมี 2 ทาง คือกรมบัญชีกลางโอนเงินเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่เดิม หรือกรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำจ่ายเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินเป็นเงินสดอยู่เดิม หากพบปัญหาสามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วนพม.1300

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง https://thisable.me/content/2020/06/631