Skip to main content

ก่อนหน้านี้ มีการระบุว่า เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจากโควิด-19 จะจ่ายได้ภายในเดือนมิ.ย. 63 โดยแบ่งเป็น 2 งวดในเดือน มิ.ย.และ ก.ค. (อ่านที่นี่) แต่ล่าสุด อนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางดังกล่าว จะจ่ายรวดเดียว 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครอบคลุมถึงคน 3 กลุ่ม จำนวนรวม 6,781,881 คน ได้แก่ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 คน, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 คน และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 คนโดยทั้งหมดนี้เป็นคนที่มีข้อมูลอยู่ตามฐานข้อมูลอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินเดิมจะถูกแบ่งเป็น 3 เดือนคือ พ.ค., มิ.ย. และก.ค. โดยคนที่จะได้รับเงินนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการเราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร หรือประกันสังคมมาก่อน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน อย่างไรก็ดี สำหรับคนที่เพิ่งจะเข้าเกณฑ์ เช่น คนที่อายุเพิ่งครบ 60 ปีในช่วงพ.ค.ที่ผ่านมาก็สามารถแจ้งความประสงค์กับ พม.จังหวัดได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินมี 2 ทาง คือกรมบัญชีกลางโอนเงินเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่เดิม หรือกรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำจ่ายเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินเป็นเงินสดอยู่เดิม หากพบปัญหาสามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วนพม.1300