Skip to main content

นายกฯ กล่าวปราศัยวันคนพิการสากล 2566 มุ่งสร้างรายได้ ขจัดเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ทุกคนเท่าเทียม

เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2566 เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ช่องยูทิวบ์ทำเนียบไทยคู่ฟ้า สดจากทําเนียบรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า 3 ธันวาคมของทุกปี องค์กรสหประชาชาติกำหนดให้วันนี้เป็นวันคนพิการสากลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในปัญหาความทุพพลภาพและระดมสนับสนุนเพื่อศักดิ์ศรี สิทธิ และสวัสดิภาพของคนพิการ ในปี พ.ศ. 2566 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ

จากรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คนพิการในประเทศไทยมีจำนวน 2.2. ล้านคน เป็นคนพิการในกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี 1.29 ล้านคนหรือเกินครึ่ง และมีคนพิการที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 1.4 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งอีกเช่นกัน ส่วนคนพิการในวัยแรงงาน 860,000 คน ได้รับการจ้างงานที่ 54,000 คน จากสถานประกอบการ 20,000 แห่งตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของสถานการณ์คนพิการของไทย ส่งผลให้คนพิการมีความเป็นอยู่ยากลำบากขึ้น ผู้พิการสูงอายุมีปัญหาความยากจนมากขึ้น 

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและความเท่าเทียมของคนทุกคนกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ ให้พวกเขามีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยสวัสดิการรัฐที่รัฐบาลพยายามทำก็คือ การสร้างรายได้ให้กับทุกคน ลดรายจ่ายภาครัฐ ใช้ทรัพยากรที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และสร้างสังคมเท่าเทียม โดยรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้ให้ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=7xlj6tev35E