Skip to main content

รู้จักภาษามือจึ้งๆ ไม่จ้อจี้กับคนหูหนวก . เคยสงสัยไหมว่า คนหูหนวกจะเข้าใจคำศัพท์ใหม่ๆ ในภาษาพูดเวลาเลื่อนฟีดเฟซบุ๊ค หรืออ่านซับไตเติ้ลไหม เช่น ปังมาก ไปตำ หรือคนหูหนวกมีกระบวนการสื่อสารคำใหม่ๆ อย่างไร? และคนผลิตสื่อต่างๆ ควรสื่อสารอย่างครอบคลุมขึ้นอย่างไร? พาไปรู้จักการใช้ภาษามือกับศัพท์วัยรุ่นแบบไม่จ้อจี้ในวันภาษามือสากล ว่าแล้วก็ไปตำ!

Get to know sign languages for 6 Thai slangs! . Sign languages in each country, area, or community are different and can also evolve. To celebrate their linguistic identity and promote inclusive communication on #InternationalSignLanguage, let’s get to know the sign languages for Thai slangs and see how sign languages can evolve, just like spoken languages.