คนตาบอดผู้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย | VISIBLEME EP.04

2020-08-03 14:18

"ถ้าเรามองการเมืองแบบแคบ การเมืองก็จะเป็นเรื่องของนักการเมือง พรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล แต่ถ้าเรามองว่าการเมืองเป็นเรื่องของสิทธิ พลเมือง เป็นเรื่องของการใช้อำนาจ เป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากร เป็นเรื่องของคนทุกคน บางทีเราพยายามหลีกเลี่ยงการเมืองแต่สุดท้ายแล้วการเมืองก็มีผลกระทบกับเรา

ถามว่าทำไมคนพิการต้องสนใจการเมือง ถ้าเรา คาดหวังว่าจะมีคนเจอนักการเมืองมาเข้าใจคนพิการ แล้วออกนโยบายที่ต้องการตามความต้องการของคนพิการจริงๆมันก็ไม่เกิด กฎหมายคนพิการหลายอย่างเกิดจาก กลุ่มหรือองค์กรคนพิการช่วยกันผลักดัน เกิดเป็นประเด็น หรือนโยบาย เพราะฉะนั้นคนพิการก็ควรต้องสนใจการเมือง"

คุยกับ เทวพงษ์ พวงเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากเด็กตาบอดผู้สนใจการเมือง สู่อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ผู้ถ่ายทอดการเมืองให้นักศึกษาฟัง คนตาบอดทำงานเป็นอาจารย์อย่างไร ก่อนจะมาถึงวันที่เขาเป็นอาจารย์ต้องเผชิญสิ่งใดบ้าง เชิญฟังได้ใน VISIBLEME ตอนนี้กันเลย