พม.แจงกรณีทุจริตเงินจ้างงานคนพิการ ย้ำพร้อมสอบข้อเท็จจริง-ดำเนินคดีถ้าผิดจริง

2018-09-20 00:38

พม.แจง 3 ประเด็นกรณีคนพิการยื่นหนังสือ กสม.ตรวจสอบการละเมิดสิทธิและปฎิบัติไม่เป็นธรรมเรื่องการจ้างงานคนพิการตาม ม.33และ 35 โดยระบุไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องหักหัวคิว- พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีหากพบว่ามีความผิดจริง

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ สุภัชชา สุทธิพล โฆษก พม.ชี้แจงกรณีผู้แทนเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการว่า กรณีดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

ประเด็นที่ 1 ที่ระบุว่า คนพิการไม่ได้รับการปฏิบัติตามมาตรา 33 โดยระบุตัวเลขคนพิการที่ถูกจ้างงานจำนวน 25,000 คน แต่มีการทำงานจริงเพียง 20,000 คน ส่วน 5,000 คน ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิได้รับสวัสดิการการจ้างงานเดือนละ 9,500 บาท จึงถูกสมาคมคนพิการและมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการหักหัวคิวโดยจ่ายให้คนพิการเพียงเดือนละ 500 – 3,000 บาท

พม.ชี้แจ้งว่า ข้อเท็จจริงปี 2561 มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 จำนวน 36,833 คน และ พม.ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนพิการที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการว่า ถูกสมาคมคนพิการและมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการหักหัวคิวจ่ายให้คนพิการได้รับค่าจ้างเพียง 500 – 3,000 บาท และหากพบว่าสถานประกอบการใดไม่ให้คนพิการทำงานจริง กรมส่งเสริมแและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จะตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าสถานประกอบการไม่ได้จ้างคนพิการจริงจะเรียกให้สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนตามกฎหมาย แต่หากไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมฯ พก.จะยื่นฟ้องศาลและบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพ่ง เช่นเดียวกับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

ประเด็นที่ 2 การทุจริตเงินส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 ในส่วนค่าจ้างวิทยากรและเงินฝึกอบรม สร้างความเสียหายถึง 1,500 ล้านบาทต่อปี

พม.ชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติตามมาตรา 35 คือการส่งเสริมอาชีพอิสระให้กับคนพิการ หรือกับผู้ดูแลคนพิการกรณีที่คนพิการเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ คนไร้ความสามารถ หรือทำงานไม่ได้นั้น กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการยื่นขอดำเนินการกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากถูกต้อง กรมการจัดหางานก็จะเห็นชอบและจะแจ้งกลับมาที่ พก.ว่าสถานประกอบการได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการแล้วจำนวนกี่คน ชื่ออะไรบ้างเพื่อบันทึกเข้าระบบฐานข้อมูล โดยหากมีการร้องเรียนว่า ดำเนินการไม่ถูกต้อง พก.จะส่งเรื่องให้กรมการจัดหางานในฐานะที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบโครงการฝึกงานต่างๆ ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบ พก.จะแจ้งสถานประกอบการให้ส่งเงินเข้ากองทุนแทน ส่วนความเสียหายเป็นตัวเงินที่สถานประกอบการได้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการไปก่อนนั้น เป็นเรื่องที่สถานประกอบการตกลงกับผู้รับดำเนินการฝึกอบรม

ประเด็นที่ 3 มีการเรียกร้องความเป็นธรรมและยื่นเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาล แต่กลับถูกข่มขู่คุกคาม โดยเจรจาให้รับเงิน 20,000 บาท แลกกับการเซ็นยินยอมไม่ดำเนินคดี จึงเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปสนับสนุนหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้น

พม.ชี้แจงว่า พก. ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการแก้ไข ดังนี้

1) ที่ผ่านมามีสถานประกอบการไม่ได้จ้างคนพิการจริงและ พก.ตรวจสอบพบว่า ได้ดำเนินการแจ้งให้ส่งเงินเข้ากองทุนแล้วจำนวนหลายราย ดังนั้น หากคนพิการ องค์กรคนพิการ หรือบุคคลอื่นใดพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย คนพิการถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถแจ้งมาที่ พก.โทร. 0 2106 9349-53 เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2) ที่ผ่านมามีคนพิการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ 3 – 4 เรื่อง ซึ่ง พก.ได้ส่งเรื่องให้กรมการจัดหางานตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้มีการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

3) พก. มีการให้ความรู้กับสถานประกอบการ โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการที่ถูกต้องทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคทุกปี รวมถึงชี้แจงให้องค์กรคนพิการ รวมทั้งคนพิการให้ช่วยกันตรวจสอบว่าสถานประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมายจริงหรือไม่ และคนพิการได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ในการประชุมสัมมนาขององค์กรคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คนพิการยื่น กสม.สอบสมาคม-มูลนิธิทุจริตเงินทำงาน-อบรม 1,500 ล้านต่อปี ได้ที่นี่

รมต.แรงงานเตรียมตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงทุจริตเงินคนพิการ ใน15วัน ชี้ไม่เคยได้รับร้องเรียน ได้ที่นี่