พก.เผยยุทธศาสตร์คนพิการปี 61 เปิดศูนย์บริการคนพิการ-ฝึกอาชีพตามแนวทางประเทศไทย 4.0

2017-11-14 16:05

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยยุทธศาสตร์คนพิการปี 2561 เตรียมเปิด Hub ต้นแบบและศูนย์กลางการขับเคลื่อนคนพิการของอาเซียนอย่างครบวงจร

เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่า สมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคนพิการในปี 2561 ว่า รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอันเป็นสิทธิพื้นฐาน และการพัฒนาประเทศในระยะยาวภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560- 2579) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐ”

สมคิด กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา พก.ได้พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ: จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) หรือ S2S ซึ่งในปี 2561 จะต่อยอดเป็น “S2S Plus” เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ศักยภาพของคนพิการในการเป็นนักร้อง นักดนตรี ในที่สาธารณะและยกระดับการประกอบอาชีพของคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม

นอกจากนี้มีการเปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนพิการที่ต้องการทำบัตรคนพิการ หรือต่ออายุบัตร รวมถึงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (ONE STOP SERVICE) อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนให้คนพิการที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพ ในวงเงิน 60,000 - 120,000 บาท รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมด้านในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป พก.ได้เตรียมวางโรดแมป ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะพัฒนาศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ขึ้นเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพคนพิการแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นต้นแบบและศูนย์กลางในการขับเคลื่อนคนพิการของอาเซียนอย่างครบวงจร โดยมีการบูรณาการแผนการดำเนินงาน พร้อมประสานเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมในการขับเคลื่อนงาน เช่น สมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการจำนวน 7 สมาคม มูลนิธิ เครือข่ายภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมคิดกล่าวว่า พก.ได้เร่งขับเคลื่อนงานคนพิการตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินนโยบายและการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ และในระยะต่อไป ได้เตรียมวางโรดแมปการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม โดยเปิดพื้นที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ และยังเป็นพื้นที่ที่คนพิการสามารถมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ สถานที่เรียนอักษรเบรลล์ ชุมชนต้นแบบ Universal Design สถานที่ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทย ร้านกาแฟต้นแบบที่มีคนพิการให้บริการ และการแสดงดนตรีจาก S2S Plus เป็นต้น