สนช.มณเฑียร ถามนายกถึงความคืบหน้ากฎกระทรวงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

2017-06-30 15:09

สนช.มณเฑียร ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถามความคืบหน้าการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หลังยกร่างฯ มาหลายปี-ไม่มีการประกาศใช้ ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดสามารถบังคับร่างดังกล่าวได้ต้นปี 61 ยืนยัน รัฐบาลให้ความสำคัญ จะเร่งรัดทุกด้าน หวังเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้อง<--break->

รูป สนช.มณเทียร บุญตัน
ซ้าย มณเฑียร บุญตัน / ขวา สุธี มากบุญ

30 มิ.ย. 2560 เว็บไซต์ข่าวรัฐสภารายงานว่า มณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายในการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พ.ศ.... ว่ามีความคืบหน้าหรือไม่ อย่างไร หากมีจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากน้อยเพียงใดและรัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกมิติหรือไม่ อย่างไร

นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลมีมาตรการในการผนวกรวมนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวอาจกระทบต่อการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ด้านสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรีว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะเสนอเข้ามายังคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้บังคับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ประมาณต้นปี 2561 พร้อมจัดเตรียมทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามร่างกฎกระทรวงที่จะใช้บังคับ

ทั้งนี้ยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ขาดโอกาส โดยดำเนินการเร่งรัดในทุกด้าน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกี่ยวกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทางสังคมและนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเห็นได้จากนวัตกรรมใหม่ๆ ในการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างบูรณาการ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกมิติไปแล้วบางส่วน เช่น การเร่งรัดติดตั้งลิฟท์โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ,การปรับปรุงตู้นั่งรถไฟปรับอากาศเพื่อคนพิการ, ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่ห่างไกล และการจัดระเบียบทางเท้า ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประเทศ