Skip to main content
“เด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่มีโอกาสรักษาหายขาด 99.99 เปอร์เซ็นต์ หากได้รับการรักษาที่ถูกวิธีและได้รับการผ่าตัดจากหมอที่มีฝีมือ”
‘ความแตกต่าง’  ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือสมรรถภาพทางร่างกาย กลายเป็นเส้นขีดแยกคนพิการออกจากความเป็นคนที่มีความสามารถทัดเทียมกับคนอื่น แล้วความพิการทำให้คนด้อยกว่าจริงหรือ เส้นแบ่งของความพิการและไม่พิการคืออะไรหากความเจ็บป่วยหลายอย่างสามารถทำให้ร่างกายทำงานไม่ปกติได้เช่นกัน 
รอบอนุสาวรีย์แห่งนี้ วีลแชร์ไปได้กี่เกาะ
หลายคนมีความฝันที่อยากจะเป็นสิ่งนั้น อยากทำสิ่งนี้ ไม่ว่าจะฝันเล็ก ฝันใหญ่และแทบทุกคนอยากทำให้ฝันเป็นจริง เช่นเดียวกับคนพิการที่พวกเขาก็มีความฝันไม่ต่างกัน หากแต่ข้อจำกัดบางอย่างและอุปสรรคที่ต้องเจออาจทำให้ไม่สามารถก้าวไปถึงความฝันได้ 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมแถลงข่าวเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับคนพิการวัยแรงงาน ระบุว่า กระทรวงนั้นตระหนักดีว่าคนพิการวัยแรงงานเป็นกำลังการผลิตส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของป
ชม “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” ด้วยวีลแชร์ไฟฟ้า
ในช่วงปีที่ผ่านมา การชุมนุมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่เป็นเปรียบเสมือนหมุดหมายหนึ่งที่ขยับเพดานผ่านข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อ และหนึ่งในการชุมนุมที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด คือการชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย การชุมนุมนี
10 ธันวาคม ปีที่แล้ว หน้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คนพิการกลุ่มหนึ่งได้จัดม็อบขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิคนพิการ โดยมีผู้ปราศรัยทั้งคนพิการและไม่พิการพูดถึงหลากหลายปัญหาคนพิการ เช่น เบี้ยความพิการ รัฐธรรมนูญ สิ่งอำนว
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 องค์การสหประชาชาติ (United  Nations) ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันคนพิการสากล" (International day of persons with disability) เพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (WPA-World Programme of