ต่างประเทศนิยามคำว่าคนพิการอย่างไรบ้าง?

2022-05-05 17:08

นิยามคนพิการเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายเพราะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านั้นมีทัศนคติต่อคนพิการอย่างไร และให้ความสำคัญแก่คนพิการมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้จะเป็นนิยามสั้นๆแต่สามารถบอกแนวคิดที่แต่ละประเทศใช้ในการทำงานเกี่ยวกับประเด็นคนพิการได้

หลายคนอาจรู้จักเพียงนิยามคนพิการของประเทศไทย ในวันนี้ Thisable.me ได้นำนิยามคนพิการมาให้ทุกคนรู้จักทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ จีน อิสราเอล อินเดีย เซอร์เบีย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ คอสตาริกา เม็กซิโก และโคลอมเบีย ซึ่งประเทศเหล่านี้มาจากหลายทวีปทั่วโลกและบางประเทศอาจไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่รู้จักมากนัก เราจึงเลือก 10 ประเทศนี้มาให้ทุกคนทำความรู้จักและเห็นถึงทัศนคติ ความคิดของแต่ละประเทศที่มีต่อคนพิการ ทั้งนี้อาจรวมไปถึงข้อแตกต่างระหว่างนิยามคนพิการของประเทศไทยกับ 10 ประเทศที่นำมาให้ทุกคนทราบได้ มาดูกันว่าประเทศไทยและ 10 ประเทศนี้นิยามคำว่าคนพิการอย่างไรและจะมีความแตกต่างด้านใดบ้าง

ไทย - คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

จีน - A disabled person refers to one who suffers from abnormalities or loss of a certain organ or function, psychologically or physiologically, or in anatomical structure and has lost wholly or in part the ability to perform an activity in the way considered normal. The term “disabled persons” refers to those with visual, hearing, speech or physical disabilities, mental retardation, mental disorder, multiple disabilities and/ or other disabilities.

คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติหรือสูญเสียอวัยวะหรือการทำงานบางอย่างทางสรีรวิทยา หรือโครงสร้างทางกายวิภาค และสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมปกติทั้งหมดหรือบางส่วน อาจหมายถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การพูดหรือทางร่างกาย เรียนรู้ช้า มีความผิดปกติทางจิต ความพิการเชิงซ้อน และความพิการอื่นๆ

อิสราเอล - A person with a physical, mental, intellectual (including cognitive) impairment, either temporary or permanent which substantially limits a person’s ability to function in one or more main areas of life.

คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา (รวมถึงความรู้ความเข้าใจ) ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งจำกัดความสามารถของบุคคลในการทำงานอย่างน้อยหนึ่งส่วนของชีวิต

อินเดีย - A disabled person is a person with long-term physical, mental, intellectual and sensory impairment, which in interaction with barriers (social, communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political,attitudinal or structural) hinders his/her effective participation in society equally with others.

คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเผชิญกับอุปสรรคด้านสังคม การสื่อสาร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สถาบัน การเมือง ทัศนคติ หรือโครงสร้าง ส่งผลให้เกิดการจำกัดการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเสมอภาคระหว่างคนพิการกับผู้อื่น

เซอร์เบีย -“persons with disabilities” refers to people with inherent or acquired physical, sensory, intellectual or emotional disability, who due to social or other obstructions, do not have the opportunities or have limited opportunities to join the social activities at the same level as other people, regardless of whether they can perform the said activities with the assistance of technical aids or support services.

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการเลือกปฏิบัติ คำว่า “คนพิการ” หมายถึง บุคคลที่มีความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือพิการภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส ทางสติปัญญา หรือทางอารมณ์ ไม่มีโอกาสหรือมีการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับเดียวกับคนอื่น ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้ด้วยความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางการแพทย์หรือการบริการสนับสนุนต่างๆ ก็ตาม

สวิตเซอร์แลนด์ - Persons with disabilities (disabled persons) means a person who has disadvantages, because of permanent physical, mental or psychological disabilities, to perform everyday activities, to socialize, to move, to educate themselves or to have gainful employment

คนพิการ หมายถึง บุคคลที่เสียเปรียบจากความบกพร่องทางร่างกาย ทางจิตใจ หรือทางด้านจิตอย่างถาวร ส่งผลต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การเข้าสังคม การเคลื่อนย้าย การศึกษา หรือมีอาชีพที่มีคุณค่า

นอร์เวย์ - Disability refers to the loss of, damage to or abnormality in a body part or in one of the body’s psychological, physiological or biological functions. This may, for example, be a case of impaired movement, vision or hearing function, impaired cognitive function or various disabilities due to allergies, heart or lung diseases.

คนพิการ หมายถึง การสูญเสีย ความเสียหาย หรือความผิดปกติในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งทางจิตใจ ทางสรีรวิทยา หรือทางชีววิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกาย เช่น การบกพร่องทางการเคลื่อนไหว การมองเห็นหรือการได้ยิน การรับรู้บกพร่อง หรือความพิการอื่น อันเนื่องมาจากโรคภูมิแพ้ โรคหัวใจหรือโรคปอด

แอฟริกาใต้ - People who have a long-term or recurring physical or mental impairment which substantially limits their prospects of entry into, or advancement in, employment.

คนพิการ หมายถึง ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจในระยะยาวหรือเกิดขึ้นซ้ำๆ มีการจำกัดโอกาสในการเข้าทำงานหรือความก้าวหน้าในการทำงานอย่างมาก

คอสตาริกา - Any physical, mental of sensory impairment which substantially limits one or more of an individual's major activities.

คนพิการ หมายถึง ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางประสาทสัมผัส ซึ่งจำกัดกิจกรรมสำคัญๆ ของบุคคลนั้นอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม

เม็กซิโก - Any person who, due to congenital or acquired reasons, has one or more deficiencies of a physical, mental, intellectual or sensory nature, whether permanent or temporary and which, when interacting with the barriers imposed by the social environment, may prevent their full and effective inclusion , on equal terms with others.

คนพิการ หมายถึง บุคคลใดที่มีข้อบกพร่องหนึ่งอย่างขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัส เนื่องจากเหตุที่มีมาแต่กำเนิดหรือได้มาภายหลังไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราว และเมื่อเผชิญอุปสรรคกับสภาพแวดล้อมทางสังคมอาจขัดขวางไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพอย่างเสมอภาคกันกับผู้อื่น

โคลอมเบีย - Those people who have physical, mental, intellectual or sensory deficiencies in the medium and long term that, by interacting with various barriers including attitudinal barriers, may prevent their full and effective participation in society , on equal terms with the others.

คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะกลางและระยะยาว ที่เผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง อุปสรรคทางทัศนคติ ที่อาจขัดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพอย่างเสมอภาคกับผู้อื่น