Skip to main content

9 ตุลาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มคนหูหนวกและกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการล่ามภาษามือทางอินเทอร์เน็ตฯ (TTRS) เข้าร้องเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนัก กสทช.สนับสนุนงบประมาณศูนย์ TTRS หลังจากปิดให้บริการไป 7 วัน เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน

โดยวันนี้มีกลุ่มคนหูหนวกหลากหลายกลุ่มและหลากหลายอาชีพมาเป็นตัวแทนคนหูหนวกในการร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ตนเองต้องเผชิญ ที่กระทบทั้งเรื่องอาชีพ บริการทางการแพทย์ การสื่อสารกับคนหูดี เพื่อต้องการยืนยันถึงความสำคัญของการรับบริการจากศูนย์ TTRS โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ปัจจุบันศูนย์ TTRS มีสมาชิกใช้บริการจำนวน 50,320 คน ให้บริการปีละ 400,000 กว่าครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กสทช. มาโดยตลอดตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม จำนวน 3 ฉบับ โดยแผนฯ ฉบับที่ 1 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แผนฯ ฉบับที่ 2 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และแผนฯ ฉบับที่ 3 (30 พฤษภาคม 2565 - 29 พฤษภาคม 2566)

”สำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานให้กับมูลนิธิฯ ทั้งนี้เป็นปัญหาจากการพิจารณางบประมาณที่ดำเนินการเป็น Project-based ไม่ได้เห็นความสำคัญของสิทธิการสื่อสารชั้นพื้นฐานของคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดที่ควรจะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก มิฉะนั้นคนพิการฯ จะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้

“แต่อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้บริการต่ออย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ยุติการให้บริการเพราะจะทำให้คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดไม่มีช่องทางในการสื่อสารผ่านบริการโทรคมนาคมพื้นฐานกับคนทั่วไปได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 จนถึงเดือนกันยายน 2566 เป็นเวลา 15 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 100 ล้านบาท (ร้อยล้านบาท) ปัจจุบันทำให้มูลนิธิฯ ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานต่อ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้ประกาศปิดให้บริการล่ามภาษามือทางไกลทุกช่องทาง อย่างน้อย 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2566 หรือจนกว่าจะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช.

”ผลกระทบจากการที่มูลนิธิฯ ปิดระบบบริการล่ามภาษามือทางไกลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น คนหูหนวกได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องของการสื่อสารกับครอบครัว การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ การประกอบอาชีพ การสมัครงาน หรือการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

“ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงขอท่านนายกรัฐมนตรีได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิการสื่อสารขั้นพื้นฐานของคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูด โดยขอให้สั่งการให้สำนักงาน กสทช. ที่รับผิดชอบในการจัดบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนได้รับผิดชอบจัดให้มีบริการถ่ายทอดการสื่อสารแก่คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดเช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศได้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการฯ ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 (6) และ (7)

”จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้สำนักงานกสทช. ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการตามแผนฯ ฉบับที่ 3 และแผนฯ ฉบับที่ 4 ให้กับมูลนิธิฯ พร้อมกับปรับปรุงการแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ TTRS อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป“

นอกจากนี้เอกสารยังแนบความคิดเห็นของคนหูหนวกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดบริการของศูนย์บริการภาษามือทางอินเตอร์เน็ตดังนี้

นายสายัณห์ อินทโต

เมื่อก่อนในเวลาที่ผมทำงานแกร็บไม่ว่าจะเป็น แกร็บฟู๊ด ส่งพัสดุ ในเมื่อมีงานส่งเข้ามาผมได้ขับรถไปถึงที่หมายตามที่ลูกค้าส่งมาและได้ใช้บริการ TTRS โทรติดต่อกับลูกค้าบอกว่าผมได้มาถึงที่หน้าบ้านแล้ว ให้ลูกค้าออกมารับของ ซึ่งสะดวกต่อการทำงานได้อย่างราบรื่น แต่ตอนนี้กลับมีปัญหา TTRS ได้ปิดให้บริการ แล้วเราจะโทรหาลูกค้าอย่างไร รู้สึกกังวลและมีอุปสรรคต่อการทำงาน

ผมจึงต้องจำใจส่ง SMS หาลูกค้าบ้าง หรือ เรียกคนหูดีที่อยู่ใกล้เคียงให้ช่วยพูดคุยกับลูกค้าให้ และเมื่อไปถึงที่บ้านลูกค้าแล้วผมโทรเองไม่ได้ เลยส่ง SMS ให้ลูกค้า แต่ลูกค้าไม่ตอบ ผมจึงต้องขับย้อนไปหา รปภ.ในละแวกนั้นให้ช่วยโทรหาลูกค้า เพราะจะได้นำของไปส่ง พี่ รปภ.ได้ช่วยโทรบอกกับลูกค้าว่าแกร็บได้มาถึงที่หน้าบ้านแล้วให้ออกมารับของด้วย ลูกค้าได้รับทราบและออกมารอรับของ และผมได้ขอบคุณพี่ รปภ.ที่ช่วยโทรตามลูกค้าให้ และได้ขับรถวนกลับมาที่บ้านลูกค้าตามเดิมเพื่อส่งของให้เรียบร้อย ผมเองรู้สึกว่า คนหูหนวกมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก อยากขอให้ TTRS กลับมาเปิดให้บริการด่วน ๆ ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

นายณัฐพล มณีวรรณ

สวัสดีครับ ผมทำงานแกร็บครับ ผมรู้สึกว่าตอนที่ TTRS ปิดให้บริการผมต้องพยายามติดต่อหาคนหูดีแบบส่งข้อความให้ดู แต่สถานการณ์จริงนั้นคือต้องโทรติดต่อหาคนหูดี ผมเองไม่สามารถโทรติดต่อได้ครับ จึงได้หาคนหูดีที่อยู่ใกล้เคียงช่วยโทรพูดคุยกับลูกค้าให้บอกว่าผมแกร็บมาถึงแล้วให้มารับของ แต่รู้สึกได้ว่าคนหูดีบางคนคือ แสดงสีหน้าออกมาแบบรำคาญ ผมเองก็เดือดร้อนมาก บางคนใจดีบ้าง ไม่ใจดีบ้าง แต่พยายามหาคนหูดีที่ใจดีอย่างพี่ รปภ. ช่วยโทรติดต่อให้ อยากจะขอบคุณพี่เขาครับ หรือบางทีลูกค้าปักหมุดไม่ตรงเรา ต้องหาพี่ รปภ. ช่วยแต่ต้องใช้เวลาในการอธิบายนานว่าต้องไปทางไหน เลี้ยวซ้าย ขวา ตรงไหน หรือให้ลูกค้าส่งหมุดมาใหม่ ไม่แน่ลูกค้าบางคนเป็นผู้สูงอายุแล้วเขากดพิมพ์ส่งมาได้นั่นก็ลำบากมากครับ ทำให้เดือดร้อนเพราะไลน์ก็ไม่สามารถแอดไปได้ ผมก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อน

เวลากลางคืนไม่สามารถทำงานส่งพัสดุไม่ได้ต้องปิดงาน เพราะเวลากลางคืนนั้นลำบาก ไม่มี รปภ. หรือคนหูดีคอยช่วยโทรติดต่อให้จำเป็นต้องปิดงานพัสดุไปแล้วเปิดงานได้แค่แกร็บวินเพียงอย่างเดียว ที่ปิดแกร็บส่งของ เพราะบางทีลูกค้าเป็นคนจีนทำให้สื่อสารไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคนไทยก็ไม่มีปัญหา ผมรู้สึกถ้าปิดแกร็บส่งของทำงานแล้วรายได้น้อยครับ ถ้าเปิดงานคู่จะมีรายได้ที่มากกว่า หรืออาจเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วจะโทรติดต่อโรงพยาบาลอย่างไรและเวลาให้ปากคำกับตำรวจว่าใครถูกผิดแล้วไม่มีล่าม ลำบากมาก และเหตุการณ์นี้สำคัญมากผมอยากขอให้สนับสนุน TTRS นั้นจำเป็นต่อพวกเรา ขอบคุณครับ

นายพละชัย ซูใจ

ผมคนหูหนวกทำงานแกร็บครับ ส่วนตัวผมเขียนสื่อสารไม่ค่อยถนัดครับ แต่พอได้ใช้บริการ ล่ามภาษามือ TTRS ช่วยโทรติดต่อให้เวลาที่ผมรับงานได้สะดวกสบาย เพราะผมเองเขียนสื่อสารได้ไม่ค่อยดีครับ

คุณศุภณัฐ อัครวิทยาภูมิ

ผมมีปัญหาที่หงุดหงิดใจเนื่องจากว่า TTRS ปิดบริการเวลาที่ผมทำงาน แกร็บ แล้วต้องไปส่งของให้ลูกค้าผมไม่สามารถโทรติดต่อลูกค้าเพื่อนัดรับของได้ ผมแชทหาลูกค้าแล้วลูกค้าไม่สนใจข้อความที่ผมส่งไป การใช้ข้อความทางแชทเป็นการเสียเวลามาก ๆ พอไม่มี TTRS ลูกค้าไม่สามารถโทรหาผมได้ทำให้การติดต่อกันยากลำบากมาก และผมเองก็ไม่สามารถโทรกลับหาลูกค้าได้เช่นกันมี TTRS ผมสามารถโทรหาลูกค้าเพื่อแจ้งสถานที่รับของ ทำให้การทำงานของผมสะดวกขึ้น พอไม่มีบริการของ TTRS ทำให้การติดต่อกับลูกค้าต้องใช้เวลานาน ซึ่งผมรู้สึกหงุดหงิดใจจนทนไม่ไหวครับ

นายจริน สมสุขนาวุฒิ

ตอนที่ทำงานแกร็บได้ส่งข้อความทางแชท และโทรไปในแอปฯ ของแกร็บลูกค้าก็ไม่ตอบเหมือนเดิม ทำให้เดือดร้อน และผมเองก็เป็นคนหูหนวกรู้สึกลำบากมาก ถ้ามีบริการ TTRS เราก็สามารถ์ใช้บริการ TTRS โทรไปสอบถามลูกค้าและส่งงานได้ง่าย ๆ ไม่มีปัญหา ขอบคุณครับ

นายสำเร็จ สาตร์เพชร์

อยากขอให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมงครับ ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วในบ้านนั้นมีคนหูหนวกอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน หรือร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตเถิดปัญหาทะเลาะวิวาท โจรกรรม หรืออื่น ๆ แล้วไม่มีบริการ TTRS 24 ชั่วโมงพวกเขาจะทำอย่างไร ผมเองก็อยากขอให้ TTRS เปิดบริการล่ามภาษามือ 24 ชั่วโมง และไม่อยากให้ศูนย์ TTRS ต้องปิดตัวลง อยากให้เปิดให้บริการตลอด ถ้า TTRS ปิดให้บริการลงคิดว่าจะสร้างความเดือดร้อน และมีผลกระทบกับคนหูหนวก ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ อยากจะฝากให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมงครับ