ศาลปกครองกลางพิพากษาถอนคำสั่งคลัง คืนเงินกองทุนคนพิการ 1 พันล้านบาท

2020-08-06 15:09
วานนี้ (5 ส.ค.) เฟซบุ๊กเพจสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยระบุว่า ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 1,000 ล้านบาท และยกฟ้องขอคำขออื่น
 
ก่อนหน้านี้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้ฟ้องคดี ฟ้องกระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)โดยระบุว่าผู้ฟ้องร้องได้รับความเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อน เสียหายโดยเลี่ยงไม่ได้อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยคำพิพากษาระบุว่า ขณะที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งดังกล่าว ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ และยังมีข้อเท็จจริงตามคำให้การของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยว่า การนำเงินของกองทุนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามคำสั่งของกระทรวงการคลัง อาจส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการตามภารกิจในอนาคต และต่อสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นตามที่พก.ได้นำส่งเงินไปให้กระทรวงการคลัง 2,000 ล้านบาทแล้วนั้น กระทรวงการคลังควรต้องคืนเงินมาให้กองทุนคนพิการ 1,000 ล้านบาท
 
โดยต่อจากนี้ สมาคมสภาคนพิการฯ จะทำหนังสือทวงถามกระทรวงการคลังและ พก.ให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวคืนกองทุนคนพิการโดยเร็ว เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เยียวยาและฟื้นฟูคนพิการและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะการ Upskill, Reskill เตรียมความพร้อมสู่ New Normal
 
อ่านคำพิพากษาได้ที่นี่