ประชาธิปไตยฐานราก และนโยบายคนพิการที่ประชาชนกำหนดเองจากพรรคสามัญชน

2019-03-23 16:13

เราอาจไม่ค่อยหรือไม่เคยเห็นป้ายหาเสียงของพรรคสามัญชนมาเท่าไหร่นัก เพราะสามัญชนเป็นพรรคการเมืองเล็กๆ ที่ส่งผู้สมัครเพียงไม่กี่เขต และหนึ่งในนั้นคือผู้สมัครบัญชีรายชื่อ สุริยา แสงแก้วฝัน ที่ทำงานในประเด็นคนพิการ

ความตั้งใจของการเข้าสู่สนามการเมืองในนามพรรคสามัญชน

สุริยา: ผมเข้ามาในพรรคสามัญชนก็เพราะว่า พรรคมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน เน้นเรื่องประชาธิปไตยจากฐานรากคือประชาชนเป็นคนกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน โดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยและคนชายขอบ

ผมเข้ามาช่วยในส่วนนโยบาย เช่น นโยบายรัฐสวัสดิการ ซึ่งครอบคลุมทั้งคนจน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนชายขอบที่ต้องได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน ในสวัสดิการด้านสุขภาพจะพยายามผลักดันหรือต่อยอดโครงการที่มีอยู่เดิม เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค สำหรับประชาชนทั่วไป เราต้องการจะยกระดับสวัสดิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือ ไม่ว่าข้าราชการหรือประชาชนต้องมีความเท่าเทียมกัน ไม่ควรแบ่งมาตรฐานว่าอันนั้นเป็นของข้าราชการ อันนี้เป็นของประชาชน นี่คือรากฐานของหลักการประชาธิปไตย

ในประเด็นคนพิการ และคนชายขอบ สามัญชนอยากจะแก้ไขในเรื่องใดบ้าง

ในส่วนของผู้ด้อยโอกาส หรือคนชายขอบในสังคม นโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นและผลักดันมาแล้วหลายปี แต่ก็ไร้ผล เพราะเราคือประชาชนคนเล็กคนน้อย แทบไม่มีเสียงในสังคม

ข้อเสนอของผมคือการเพิ่มสวัสดิการ เดิมคนพิการได้สวัสดิการจากรัฐเดือนละ 800 บาท ซึ่งไม่พอกับค่ายังชีพของคนพิการ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันเคยเสนอว่า เงินส่วนนี้ควรได้อย่างต่ำเดือนละ 1,500 บาท และในวงเงิน 1,500 บาท คำนวนจากฐานคิดหลัก 3 ส่วนคือ เงินที่ใช้ในปัจจุบัน เงินที่ใช้ในอดีต และเงินในอนาคต

ปัจจุบันและที่ผ่านมาในอดีต ในสังคมไทยมีกฎหมายเฉพาะเรื่องนี้ชัดเจนคือ พ.ร.บ.ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ชัดเจน แต่แนวทางการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ สถานประกอบการทั้งหลายที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพราะว่าตัวกฎหมายเองก็มีช่องโหว่อยู่มากพอสมควร

อย่างเช่น มาตรา 34 และ 35 ใน พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่มีเนื้อหาค่อนข้างชัดเจนว่าสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการ 1 คน แต่แนวทางปฏิบัติหรือว่าแนวทางตามความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่ามาตรา 35 กำหนดทางเลือกให้สถานประกอบการและนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู

ผมคิดว่าต้องเข้าไปผลักดันหรือว่าอุดช่องว่างตรงนี้ มันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายที่มีช่องว่างพอสมควร

 

อ่านนโยบายคนพิการจากพรรคอื่นๆ ได้__ที่นี่__