พม.แจงสถานที่เลือกตั้งคนพิการ-ผู้สูงอายุและชี้ใช้สิทธิยื่นเลือกตั้งล่วงหน้าได้ถึง 19 ก.พ.

2019-02-11 17:06

พม.แจงวิธีการยื่นเลือกตั้งล่วงหน้าภายใน 19 ก.พ. และชี้แจงรายละเอียดหน่วยเลือกตั้งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวใน กิจกรรม “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการและผู้สูงอายุปี 2562”  ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการว่า ในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึง 24 มี.ค.2562 มีคนพิการมีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,834,808 คน โดยสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 ก.พ.2562 และใช้สิทธิล่วงหน้าได้ในวันที่ 17 มี.ค.2562 ผ่านสามช่องทางได้แก่

 1. ยื่นด้วยตัวเอง โดยการยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

 2. ยื่นทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ที่ต้องการไปเลือกตั้งล่วงหน้า

 3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน

นอกจากการระบุวันเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าว ยังมีการระบุสถานที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยสถานที่ดังกล่าวจะมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ และมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า(17 มี.ค.2562) และในวันเลือกตั้งจริง(24 มี.ค.2562) ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. สำหรับสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุได้มีการจัดไว้ 14 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

 2. บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพฯ

 3. โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเขตพญาไท กรุงเทพฯ

 4. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา

 5. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สงขลา

 6. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เชียงใหม่

 7. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม

 8. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ชลบุรี

 9. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง ชลบุรี

 10. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง สมุทรปราการ

 11. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ นนทบุรี

 12. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อุบลราชธานี

 13. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล ลพบุรี

 14. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ หนองคาย