Skip to main content

เครือข่ายดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ นครปฐม จัดกิจกรรมแจกสติ๊กเกอร์และใบปลิวอธิบายความสำคัญของวันที่ 3 ธันวาคม วันคนพิการสากล ในงานวันคนพิการจังหวัดนครปฐมซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม

 

สมาชิกเครือข่ายได้เข้าไปแจกสติ๊กเกอร์และพูดคุยให้ข้อมูลกับเพื่อนคนพิการ และพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้จัดงานวันคนพิการให้ตรงกับวันคนพิการสากล โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับปากว่าในปีหน้าจะจัดให้ใกล้เคียงวันจริงมากขึ้น และจะเชิญเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมวางแผนการจัดงานให้ตรงกับความต้องการของคนพิการ

สรรเสริญ แสงจันทร์ แกนนำชมรมคนพิการตำบลศรีษะทอง กล่าวถึงกิจกรรมการเรียกร้องในวันนี้ ถึงความสำคัญของการจัดงานคนพิการให้ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคนพิการสากลว่า เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานของรัฐ และแต่ละจังหวัดเลือกจัดตามวันที่สะดวก ซึ่งไม่มีวันที่ตรงกันทุกปีและแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ส่งผลทำให้คนพิการไม่รู้ว่ามีวันของตัวเอง และคนพิการไม่สามารถมารวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลัง หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ต้องรอแจ้งจากหน่วยงานรัฐซึ่งกว่าจะทราบข่าวก็ใกล้วันกิจกรรมแล้ว

วันคนพิการสากล ใจความสำคัญคือการให้คนพิการได้ร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ชีวิต ทำให้คนพิการที่ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือได้รับการสนับสนุนจากคนพิการด้วย ไม่เช่นนั้นคนพิการก็จะรู้สึกเป็นภาระของครอบครัว สังคม คนข้างนอกกดดันโดยการคิดแทนเขาว่าทำอะไรไม่ได้ พิการแล้วไม่สามาถทำอะไรได้ จะให้กินอะไรก็กิน และเป็นวันที่ผู้ดูแลคนพิการก็จะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลทำความรู้จักสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ถ้าอยากให้รู้ว่าคนพิการมีศักยภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สถานที่จัดงานไม่ควรอยู่ในที่ปิด อยากให้คนข้างนอกมาเห็นศักยภาพคนพิการ ไม่ได้มีแต่หน่วยงานรัฐ ให้คนได้เห็นว่าคนพิการทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นคิด ไม่ได้มองว่าคนพิการเป็นภาระ ยังมีคนพิการบางพื้นที่ที่เป็นต้นแบบว่าคนพิการดูแลตัวเองได้ เป็นแรงผลักดัน สถานที่ในการจัดงานก็ควรจะไม่มีอุปสรรคต่อการช่วยเหลือตัวเองของคนพิการด้วย เช่น มีทางลาด หรือ ห้องน้ำที่คนพิการใช้ได้