“นกแอร์”แถลงขอโทษผู้โดยสาร หลังคนพิการร้องเลือกปฏิบัติ-ปฏิเสธการให้บริการ

2017-10-12 15:19

จากกรณีเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา เสาวลักษณ์ ทองก๊วย กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และเลขาธิการองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (DPIAP) และศุภวัฒน์ เสมอภาค เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและสมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) หลังถูกปฏิเสธการให้บริการจากสายการบิน ด้วยเหตุแห่งความพิการ

โดยเสาวลักษณ์และศุภวัฒน์ต้องเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8312 ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เวลา 12.40 น. ซื้อและออกเป็นตั๋วเดินทางกลุ่มจำนวน 8 คน โดยมีคนพิการจำนวน 2 คน คือเสาวลักษณ์และสุภวัฒน์ เพื่อต่อเครื่องไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนบุคคลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค.2560 แต่กลับถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง เพราะไม่สามารถเดินขึ้นเองได้ และทางสายการบินไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนั้น (อ่านที่นี่) ล่าสุดสายการบินนกแอร์ได้ออกแถลงการณ์แสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

แถลงการณ์การให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
กรุงเทพฯ (11 ต.ค.2560) จากกรณีที่มีผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้บริการสายการบินนกแอร์เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 เที่ยวบินที่ DD6312 เส้นทางดอนเมือง- เชียงใหม่ ผ่านทางสื่อมวลชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ทางสายการบินนกแอร์ใคร่ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูง และขอน้อมรับข้อแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้โดยสาร เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

กัปตันนรหัช พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สายการบินนกแอร์ต้องขออภัยผู้โดยสารต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูง โดยผมและคณะผู้บริหารจะเข้ามากำกับดูแลและแก้ไขในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการในการให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยจะทำการสื่อสารและอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจแก่ผู้โดยสารทุกทท่านต่อไป

ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ต้องขอภัยอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  และจะทำการติดต่อผู้โดยสารเพื่อชี้แจงต่อไป โดยขอยืนยันว่า สายการบินยินดีให้บริการผู้โดยสารทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารทุกท่านเป็นสำคัญ