หุ่นยนต์กายภาพ กระตุ้นผู้ป่วยเคลื่อนไหวหัวไหล่ ศอก ข้อมือผ่านเกมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดตัวเครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับเกมบนคอมพิวเตอร์ กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวแขน หัวไหล่ ข้อศอกและข้อมือ ช่วยฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติเร็วที่สุด


ภาพจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/771606

“การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ประกอบไปด้วยมอเตอร์ทั้ง 3 แกนคือ หัวไหล่ ข้อศอก และข้อมือ การเคลื่อนที่ทุกตำแหน่งจะมีโหลดเซลล์ คอยวัดน้ำหนักในการกด ทั้งเคลื่อนที่ไปและเคลื่อนที่กลับของทุกจุด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกล่าว

ผลงานนี้มีผู้ร่วมวิจัย 3 สถาบัน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พันเอก นพ.อารมย์กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษา เนื่องจากทหารที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอัมพาต (Paralysis) มีผลทำให้แขนหรือขาอ่อนแรง และมีหลายรายที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก และอาจส่งผลให้เป็นอัมพาตครึ่งซีก โดยจัดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในบ้านเราขณะนี้ มักพบในวัยกลางคนขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ และเป็นได้ทั้งหญิงและชาย หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับโรคหลอดเลือด จึงน่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  โดยออกแบบช่วยให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวแขน โดยเน้นให้มี Early Activation และ Mobilization

ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม กล่าวว่า หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับโรคหลอดเลือด เป็นตัวต้นแบบและถูกนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยบางราย การเคลื่อนที่ประกอบไปด้วยมอเตอร์ทั้ง 3 แกนคือ หัวไหล่ ข้อศอก และข้อมือ การเคลื่อนที่ทุกตำแหน่งจะมีโหลดเซลล์ คอยวัดน้ำหนักในการกดทั้งเคลื่อนที่ไปและเคลื่อนที่กลับของทุกจุด โดยการเคลื่อนที่ของแขน การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กับเกมในคอมพิวเตอร์จะทำให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวหัวไหล่ ข้อศอก และข้อมืออย่างอิสระและเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมตลอดเวลา

หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับโรคหลอดเลือด แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) ส่วนที่เป็นโครงสร้าง (Hardware) จะมีชุดยึดหรือชุดขับเคลื่อนดีซีมอเตอร์ (DC Motor) ทั้ง 3 แกน พร้อมทั้งยึดติด โหลดเซลล์ (Load Cell) ทุกจุดหมุน 2) ส่วนที่เป็นชุดควบคุม (Control) จะประกอบด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ จำนวน 4 ชุดส่งผ่านแบบ RS485 และส่งสัญญาณผ่านดีซีไดร์เวอร์ (DC Drive) เพื่อควบคุมการทำงานและการเคลื่อนที่ของดีซีมอเตอร์ 3) ซอฟต์แวร์ (Software) จะใช้ภาษาซีในการเขียนควบคุมการทำงานทั้งระบบ และ 4) คอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลเกมส์จะต้องสร้างเกมส์ ด้วย Adobe เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่แขนได้ตามเกมส์ได้ โดยจะติดต่อสื่อสารจากคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ไปยัง หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับโรคหลอดเลือด

ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/771606

ThisAble.me Logo