ครม.อนุมัติหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน้นยุทธศาสตร์ความเท่าเทียม

2017-03-13 20:02

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 เน้น 5 ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม สอดคล้อง-เชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

13 มี.ค.2560 เว็บไซอาร์วายทีไนน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ พม. รับความเห็นของ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

โดยแผนดังกล่าวมีการกำหนด “ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL)” จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)

โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม รวมถึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ทั้งนี้ พม.รายงานว่าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554-2559 ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ได้สิ้นสุดแผนฯ แล้ว คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) จึงได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 และมีข้อเสนอให้ปรับแก้ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของแนวทางมาตรการที่สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลคนพิการ การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ การกำหนดทิศทางขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการติดตามประเมินผล และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่ง พม. ได้ดำเนินการปรับปรุงประเด็นดังกล่าวให้เรียบร้อย