สมาคมคนตาบอด แจงผลแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ.2568 "ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง"

2021-07-21 13:12
วันนี้ (20 ก.ค.) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยThailand Association of the Blind ได้จัดการประชุมเรื่อง “การติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ” ผ่านแอพลิเคชันซูม โดยมีตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตัวแทนสภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองค์กรคนพิการเข้าร่วม
 
 
นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ได้มีการประกาศใช้แผนแม่บทอาเซียนเพื่อมุ่งบูรณาการสิทธิคนพิการสู่สิทธิกระแสหลักในภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้คนพิการได้รับการยอมรับว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาแต่กําเนิดและได้รับสิทธิในการดํารงชีวิตอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเฉกเช่นพลเมืองทุกคน ในปี 2564 ได้มาถึงระยะครึ่งแผน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การคนพิการระดับชาติเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการผลักดันแผนแม่บทฉบับนี้สู่การปฏิบัติจริง โดยได้ดําเนินการเผยแพร่การบูรณาการแผนแม่บทในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนจากองค์กรระดับนานาชาติอย่าง The International Foundation for Electoral Systems (IFES) และ The General Election Network for Disability Access (AGENDA) นับตั้งแต่ปี 2562
 
การจัดประชุมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานตามกรอบแผนฯ โดยสอดคล้องตามอํานาจหน้าที่และกลไกการทํางานในระดับผู้แทนไทยในอาเซียน ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน เด็กและสตรี ในโอกาสที่ได้ดําเนินการมาครบระยะครึ่งแผน ตลอดจนเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและองค์กรคนพิการในการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว
 
ในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง การบูรณาการแผนแม่บทอาเซียนฯ และความสําคัญในการกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน โดยผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการริเริ่มแผนฯ อย่างดร.เสรี นนทสูติ สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ต่อเนื่องด้วยการนําเสนอเรื่อง อํานาจหน้าที่และการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทอาเซียนฯ ในระยะครึ่งแผน: ความคืบหน้า ปัญหาที่พบ ความท้าทายและแนวทางการบูรณาการสิทธิคนพิการในอนาคต โดยตัวแทนจากสามหน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (AICHR), ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ สตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD) นอกจากนี้ ยังมีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อผนึกความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ ในการร่วมขับเคลื่อนสิทธิคนพิการไทยสู่สิทธิกระแสหลักและการสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้เป็นจริง
 
เอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดระบุว่า การทำงานในอีกสี่ปีข้างหน้าเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่โควิด-19 เกิดขึ้น เรื่องสิทธิคนพิการจึงควรคิดอย่างครอบคลุมและอาจจำเป็นที่จะต้องมีกรรมการที่ดูแลฝ่ายอาเซียนโดยเฉพาะ การพูดคุยวันนี้จึงถือเป็นการติดตามความคืบหน้าว่าในอีกสี่ปีต่อไปจะทำให้แผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างไร
 
ดร.เสรี นนทสูติ สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระบุว่า แผนบูรณาการเป็นความพยายามที่จะทำให้สิทธิคนพิการเป็นที่ยอมรับ ทั้งเสาสามด้านได้แก่ด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ จะต้องถูกพัฒนาครบทุกด้าน คนพิการต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับทุกคนในสังคมและการดำเนินงานจะต้องถูกรายงานสู่ผู้นำสูงสุด ขณะนี้แผนอยู่ในช่วงครึ่งกลางและจะสิ้นสุดพร้อมกับแผนวิสัยทัศอาเซียน จึงต้องเตรียมการประเมินผล ทั้งนี้มีการเรียกร้องว่า ควรมีคณะกรรมการเฉพาะด้านด้านคนพิการหรือไม่ ตนมองว่าหากมีพี่น้องคนพิการมาร่วมกันส่งเสียงก็น่าจะทำให้เกิดผลดี โดยเฉพาะที่ช่วงนี้โควิด-19 กระทบต่อทุกสิทธิของคนพิการ เราจึงยิ่งต้องมาบูรณาการร่วมกันในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ระบุว่า แผนนี้เริ่มจัดทำโดยอาจารย์เสรี เนื่องจากคณะกรรมการอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนมีหน้าที่ที่ต้องดูแลด้านสิทธิคนพิการทั้งสามด้าน เพื่อให้สิทธิคนพิการเป็นเรื่องของภูมิภาคและโลกทุกคนต้องทำงานร่วมกันและต้องผลักดันต่อไป นอกจากนี้ควรต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้เพื่อรับผิดชอบให้เกิดกลไกในระดับอาเซียนด้านคนพิการ
 
สำเริง วิระชะนัง ตัวแทนจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยระบุว่า ที่ผ่านมางานด้านคนพิการเข้าถึงแผนในลักษณะกระดาษแต่การเข้าถึงในทางปฏิบัติยังเป็นไปได้น้อย หนำซ้ำยังเกิดการเลือกปฏิบัติจนก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 การทำงานจึงควรมุ่งเน้นว่า ทำอย่างไรให้สิทธิคนพิการด้านต่างๆ เป็นจริง ทั้งเรื่องผู้ช่วยคนพิการ ล่ามภาษามือ ที่ต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติและร่วมมือกันเพื่อลดปัญหาการไม่เข้าใจและขจัดการเลือกปฏิบัติให้หมดไป
 
หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดของแผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียนเพิ่มเติมได้ที่ https://asean.org/.../Thai-Translated-ASEAN-Enabling... นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทอาเซียนฯ โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ทางเพจเฟซบุ๊ค ASEAN Enabling Master Plan การทําสิทธิ์คนพิการไทยให้เป็นจริงได้ที่