Skip to main content

วันนี้ (30 มีนาคม ) ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมีมติช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวใน 4 เรื่อง ดังนี้

1.พักชำระหนึ้แก่คนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากเดือนเมษายน 2563 ถึง เมษายน 2564 มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการฯจำนวน  134,497คน

2.การจัดเงินช่วยเหลือคนพิการกรณีฉุกเฉินแบบถ้วนหน้า คนละ 1,000 บาท กำหนดจ่ายเข้าบัญชีเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการแต่ละบุคคล จำนวนกว่า  2 ,027,457 คน เป็นวงเงิน. 2,027,457,000 บาท โดยจะโอนเงินภายในเดือนเมษายน 2563

3. กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับคนพิการและผู้ดูแลเพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติโควิด-19 วงเงิน 2,000 ล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำประกัน และให้ชำระหนี้ภายใน 12 เดือน ทั้งนี้ให้มีการ แก้ไขระเบียบกองทุน นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริม ฯ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2563

4. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา จ่ายเบี้ยคนพิการแบบถ้วนหน้าโดยไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท