ปลัดแรงงาน 'ย้ำ' คนพิการต้องมีงานทำและคุณภาพชีวิตดีแบบยั่งยืน

2017-06-12 11:44

ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนโดยฝึกทักษะฝีมือแรงงาน-สนับสนุนภาคเอกชนจ้างงานตามมาตรา 35

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรในโครงการ “มิติใหม่สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ ในงานคนไทย ขอมือหน่อย (Good Society Expo) ที่โถงกลางลิฟต์แก้วห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 1 โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงแรงงานมียุทธศาสตร์การทำงานที่จะขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกคนมีงานทำ ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน การมีสิทธิประกันสังคม พร้อมทั้งช่วยฝึกทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หนึ่งในภารกิจสำคัญของการทำงานที่กระทรวงตระหนักอย่างยิ่งคือ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงได้ผลักดัน ให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีองค์กรคนพิการและเครือข่ายภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสนับสนุนให้เกิดอาชีพคนพิการ ให้คนพิการมีรายได้ มีความสามารถพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

นอกจากนี้ได้เสริมว่า ในปี 2559 กระทรวงแรงงานได้ประกาศนโยบายและเป้าหมายภายใต้โครงการ "มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา" ส่งผลให้ปี 2560 มีสถานประกอบกิจการจำนวนมากร่วมสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 เพิ่มขึ้นกว่า 6,000 อัตรา ช่วยให้คนพิการสามารถทำงานและประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และลดการส่งเงินเข้ากองทุนได้กว่า 600 ล้านบาท โดยมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคีเป็นแกนหลักในการร่วมขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้ คนพิการสามารถติดต่อเพื่อหางานทำได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ โทร. 0 2245 2017