Skip to main content

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) โดยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีล่ามภาษามือ คำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง และคำบรรยายเป็นเสียงในเวลาออกอากาศ รวมถึงระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพตามมาตรการพื้นฐานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตเกินสมควร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (6) และ (13) มาตรา 41 และมาตรา 52แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 7 มาตรา 16 มาตรา 27 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ โทรทัศน์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 29 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 29 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามประกาศนี้ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือคำบรรยายเป็นเสียง
ในเวลาออกอากาศแล้วแต่กรณีอย่างน้อยวันละหกสิบนาทีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และเมื่อประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการมีคำสั่งกำหนด
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำ บรรยายเป็นอักษรวิ่ง
และคำบรรยายเป็นเสียงในเวลาออกอากาศรวมกันอย่างน้อยวันละหกสิบนาที
เมื่อประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปี หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการมีคำสั่งกำหนด
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มี บริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียง
บรรยายภาพ ตามมาตรการพื้นฐานอย่างน้อยตามสัดส่วนและระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 5 และ
ภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับการดำเนินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ
คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการส่งเสริมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
คณะกรรมการอาจมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการ
โทรทัศน์ที่มีบริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามที่เห็นสมควร
และเป็นการเหมาะสม”

โดยในข้อ 29 เดิมระบุไว้ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามประกาศนี้  ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ  คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง  หรือคําบรรยายเป็นเสียง   ในเวลาออกอากาศแล้วแต่กรณีอย่างน้อยวันละหกสิบนาทีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และเมื่อ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ๑  ปี  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ   คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง  และคําบรรยายเป็นเสียงในเวลาออกอากาศรวมกันอย่างน้อยวันละหกสิบนาที เมื่อประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ๒  ปี  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการ ล่ามภาษามือ  คําบรรยายแทนเสียง  และเสียงบรรยายภาพ  ตามมาตรการพื้นฐานอย่างน้อย  ตามสัดส่วน และระยะเวลาที่กําหนดในข้อ  ๕  และภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้  สําหรับการดําเนินการจัดให้มีบริการ โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ  คําบรรยายแทนเสียง  และเสียงบรรยายภาพ  ตามมาตรการส่งเสริม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด