Skip to main content

ตัวแทนคนพิการจากศูนย์ไอแอลพุทธมณฑล เข้ายื่นหนังสือที่สำนักศิลปากรที่ 2 จ.สุพรรณบุรี ชี้คนมีข้อจำกัดทางร่างกายเข้าไม่ถึงพระปฐมเจดีย์ จึงขอเสนอร่วมคิด-ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกกลุ่มที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหวสามารถเข้าถึงการสักการะองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่พระปฐมเจดีย์


ที่มาภาพ รณภัฏ วงศ์ภา

10 ส.ค. 2559 บ่ายวานนี้ (9 ส.ค.) ตัวแทนคนพิการจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล ประมาณ 7 คน เดินทางเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือแก่ เทอดศักดิ์ เย็นจุระ หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในเรื่องการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ปัจจุบัน พระปฐมเจดีย์นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่แวดล้อมไปด้วยบันได การขึ้นไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์สำหรับคนที่มีปัญหาทางร่างกาย อย่างข้อเข่าเสื่อมและคนพิการซึ่งมีกว่า 14,000 คนในนครปฐม ฯลฯ จึงไม่สามารถเป็นไปได้ ตัวแทนคนศูนย์ฯ นครปฐม จึงได้ยื่นหนังสือเข้าพบเพื่อมุ่งให้เกิดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว

เทอดศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานกล่าวว่า องค์พระปฐมเจดีย์เป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนนิติบุคคล โดยวัดพระปฐมเจดีย์เป็นผู้ครอบครองสถานที่ ฉะนั้นการจะดำเนินการใดในพระปฐมเจดีย์ ทั้งภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างจะขึ้นอยู่กับ 2 องค์กรก็คือวัดพระปฐมเจดีย์ และกรมศิลปากร ซึ่งในการก่อสร้างนี้กรมศิลปากรไม่ขัดข้องที่จะทำ ทั้งนี้จะต้องประสานกับทางวัดก่อน ซึ่งคาดว่าทางวัดน่าจะยินดีและตกลงให้ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว และมีความยินดีมากที่ทางศูนย์ฯ ได้ส่งข้อเรียกร้องมา ซึ่งจะช่วยให้การของบประมาณทำได้โดยง่ายขึ้น

อีกทั้งรูปแบบของการก่อสร้างจะต้องไม่ทำลายทัศนียภาพของโบราณสถาน ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งก็ได้ดำเนินการในส่วนนี้แล้ว เช่นพิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติ ฯลฯ อีกทั้งต้องการให้มีการร่วมออกแบบและแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย

เขาเพิ่มเติมว่า การสร้างไม่จำเป็นต้องทำในที่ลับตาหรือแอบซ่อน แต่ควรทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่กำลังจะสร้างนี้ สามารถใช้ได้โดยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายอย่างเท่าเทียมกัน และนอกจากนี้ ยังต้องดูสภาพแวดล้อมของด้านบนพระปฐมเจดีย์ว่า ยังมีสิ่งไหนเป็นอุปสรรคอยู่เพื่อที่ทำให้การเข้าถึงนั้นทั่วถึงอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ตัวแทนคนพิการเน้นย้ำว่า ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาตอบสนองต่อความต้องการใช้งานมากที่สุด อีกทั้งอยากให้คำนึงถึงการใช้งานที่ปลอดภัยเป็นสำคัญ

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

เรื่อง เข้าพบขอรับคำปรึกษาเรื่องการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลอื่นๆที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหวต่อการเข้าถึงการสักการะองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑลดำเนินงานตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ Independent Living Concept (IL) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีความเชื่อมั่นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน สังคม โดยสามารถเข้าถึงสถานที่สาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น

องค์ประปฐมเจดีย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ เข้ามาสักการะองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจ และมีนักท่องเที่ยวต่างชชาติเป็นจำนวนมากที่ชื่นชอบในประติมากรรมขององค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งจะทำให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครปฐมโดยทำให้เกิดรายได้กับพ่อค้า แม่ค้าหรือบุคคคลที่ทำธุรกิจต่างๆ ในละแวกรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มอีกจำนวนมาก รวมทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้วีลแชร์ทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่มีความศรัทธาองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์แต่ยังไม่สามารถขึ้นไปสักการะได้

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล จึงใคร่ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. เพื่อขอคำปรึกษา ข้อแนะนำหรือข้อมูลที่จะสามารถนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมรอบองค์พระปฐมเจดีย์ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์พระปฐมเจดีย์ และข้นไปสักการะองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน