Skip to main content
Profile picture for user อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
จากเด็กช่างถือเกรียงฉาบปูน สู่ตัวตนใหม่เป็นราษฎรพิการ ที่ชอบกินแต่ตังไม่ค่อยมี และกลัวความสูงเพราะยิ่งสูงยิ่งเปล่าเปลี่ยว ถ้าแบบนั้นขออยู่บนพื้นราบกับผู้คนดีกว่า