Skip to main content

วันนี้ (21 ก.ค.) สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบุข้อเรียกร้อง 3 ข้อต่อมาตรการช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ใจความว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤติระบาดรุนแรงในวงกว้าง จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระดับหลักหมื่นต่อวัน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยมีความห่วงใยต่อคนพิการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างยิ่ง โดยพบว่าแนวโน้มคนพิการและครอบครัวที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมีคนพิการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงตกหล่นเข้าไม่ถึงการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ส่งผลให้เข้าสู่กระบวนการรักษาล่าช้า รวมถึงการฉีดวัคซีน ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. การเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของคนพิการและครอบครัว

1.1 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เร่งจัดทำประกาศคำสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังหน่วยงานในจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดสรรและฉีดวัคซีนให้แก่คนพิการและครอบครัวเป็นลำดับต้นๆ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากคนพิการถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อจากคนในครอบครัว
1.2 ขอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกลไกหลักประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดเพื่อจัดสรรวัคซีนให้คนพิการในจังหวัด

2. การตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และ RT-PCR

2.1 ควรจัดให้มีช่องทางการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 สำหรับคนพิการและครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นการเฉพาะเร่ง (Fast Track) ครอบคลุมทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.2 ควรจัดให้มีทีมตรวจโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน องค์กร สถานที่ที่มีคนพิการและครอบครัว โดยใช้วิธี Antigen Test Kit และ RT-PCR เพื่อแยกประเภทผู้ป่วยติดเชื้อและนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลโดยเร็ว
2.3 ควรจัดสรรชุดตรวจ Antigen Test Kit แก่คนพิการและองค์กรด้านคนพิการ หรือขอให้องค์กรด้านคนพิการจัดซื้อในราคาต้นทุนหรือราคาที่เหมาะสม

3. การรักษาพยาบาลตามมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation การกักตัวในชุมชน Community Isolation และโรงพยาบาล

3.1 ควรจัดหาโรงพยาบาลต้นทางที่รับลงทะเบียนและดูแลผู้ป่วย HI และ CL ในแต่ละพื้นที่หรือหน่วยบริการใกล้บ้านให้แก่คนพิการและครอบครัวที่มีผลทดสอบเป็นบวกหรือพบเชื้อโควิด-19 เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว
3.2 ควรเตรียมการรักษาเบื้องต้นโดยเฉพาะยาฟ้าทะลายโจร ยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับคนพิการและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19
3.3 ควรเตรียมจัดตั้ง Community Isolation สำหรับคนพิการและครอบครัวเพื่อรองรับสถานการณ์ในกรณีที่ไม่มี Community Isolation ที่คนพิการเข้าถึงได้หรือไม่สามารถหา Community Isolation ทั่วไปให้คนพิการได้
3.4 ควรปรับปรุงแนวทางประสานส่งต่อคนพิการที่มีอาการประดับวิกฤตสีแดงให้ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็ว
3.5 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและองค์กรด้านคนพิการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (DMS Tele Medicine) เพื่อให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ทั้งนี้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรด้านคนพิการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคจะสามารถบูรณาการความร่วมมือเพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ด้วยกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564