สภาคนพิการฯ ติง พม.กำหนดประเภทความพิการเข้าทำงานเป็นการเลือกปฏิบัติ

2020-06-01 15:56

วันนี้ (1 มิ.ย.) เฟซบุ๊กเพจสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โพสต์ถึงกรณี ประกาศรับสมัครงานคนพิการเพื่อเป็นข้าราชการทั่วไปของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า เลือกปฏิบัติต่อคนพิการบางประเภทโดยระบุว่า

“พม. เลือกปฏิบัติไม่ให้คนพิการอื่นนอกจากร่างกายสมัครงาน!

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครพนักงานราชการ พนักงานทั่วไป (คนพิการ) 3 อัตรา แต่ระบุคุณสมบัติว่า “เป็นผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” แถมระบุเพิ่มอีกว่า “ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...” ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ “เพราะเหตุแห่งความพิการ” เลือกปฏิบัติซ้ำซ้อน แทนที่จะเปิดโอกาสให้คนพิการประเภทอื่นที่มีศักยภาพสามารถทำงานตามตำแหน่งที่เปิดรับได้ โดยเฉพาะกรณีนี้ที่รับพนักงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานบริการ คนพิการประเภทอื่นก็สามารถทำได้นะครับ!

สภาคนพิการขอถาม พม.ว่า จะกีดกันคนพิการกันไปถึงไหน? วัดกันที่ความรู้ความสามารถ/ทักษะ แทนความพิการได้ไหมครับ?”

ทั้งนี้ ตำแหน่งงานที่เป็นปัญหาดังกล่าว เป็นตำแหน่งงานจากประกาศรับสมัครงานคนพิการของ พม.ในกลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อัตรา และตำแหน่งงานพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย 1 อัตรา โดยในข้อ 9 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครถูกระบุว่า รับผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า จะต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

นอกจากการการรับสมัครงานของ พม.แล้ว ผู้สื่อข่าวยังพบประกาศรับสมัครงานคนพิการเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานที่รับสมัครเฉพาะบางประเภทความพิการ ได้แก่ความพิการทางร่างกาย เช่น 

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ระบุว่ารับเฉพาะคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเท่านั้น (อ่านที่นี่)

หรือประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุว่ารับเฉพาะคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเช่นเดียวกัน (อ่านที่นี่)