Social

05 May 2022
นิยามคนพิการเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายเพราะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านั้นมีทัศนคติต่อคนพิการอย่างไร และให้ความสำคัญแก่คนพิการมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้จะเป็นนิยามสั้นๆแต่สามารถบอกแนวคิดที่แต่ละประเทศใช้ในการทำงานเกี่ยวกับประเด็นคนพิการได้
28 Apr 2022
รวมสายรถเมล์ชานต่ำวีลแชร์ขึ้นได้  
28 Apr 2022
วีลแชร์นั่งรถเมล์ไปเที่ยวสนามหลวง!  
01 Apr 2022
ผ่าแยกกับชัชชาติ สำรวจอนุสาวรีย์ชัยฯ ถึงกรมคนพิการ  
31 Mar 2022
เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดเสวนาออนไลน์หัวข้อ “บ้าแล้วไง?: กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช” โดยมี ดร.ญาดา เดชชัย เธียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พญ.ดวงตา
29 Mar 2022
หลายครั้งเมื่อนึกถึงคนหูหนวก เราอาจนึกถึงการสื่อสารระหว่างคนหูหนวก - หูดีที่ยากลำบาก เนื่องจากคนหูหนวกหลายคนใช้ภาษามือในการสื่อสาร บางคนอาจใช้การอ่านปากหรือบางคนก็อาจมีภาษามือที่ใช้กันเองเฉพาะกลุ่ม จนทำให้เห็นเสมือนว่า ภาษาที่
25 Mar 2022
“เด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่มีโอกาสรักษาหายขาด 99.99 เปอร์เซ็นต์ หากได้รับการรักษาที่ถูกวิธีและได้รับการผ่าตัดจากหมอที่มีฝีมือ”
11 Feb 2022
‘ความแตกต่าง’  ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือสมรรถภาพทางร่างกาย กลายเป็นเส้นขีดแยกคนพิการออกจากความเป็นคนที่มีความสามารถทัดเทียมกับคนอื่น แล้วความพิการทำให้คนด้อยกว่าจริงหรือ เส้นแบ่งของความพิการและไม่พิการคืออะไรหากความเจ็บป่วยหลายอย่างสามารถทำให้ร่างกายทำงานไม่ปกติได้เช่นกัน 
02 Feb 2022
รอบอนุสาวรีย์แห่งนี้ วีลแชร์ไปได้กี่เกาะ

Pages