สภาคนพิการฯ เปิดสถิติการจ้างงานภาครัฐประจำปี 2564

2021-11-09 14:38

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เปิดสถิติการจ้างงานภาครัฐประจำปี 2564 ระบุว่าจากจำนวนผู้ปฏิบัติงานของภาครัฐทั้งหมด 1,760,183 คน ต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามกฏหมาย 17,602 คน โดยในปัจจุบันรับคนพิการเข้าทำงานในมาตรา 33 จำนวน 2,778 คนและมาตรา 35 จำนวน 601 คน รวม 3,379 คน และยังต้องจ้างเพิ่มอีก 14,223 คน
 
จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า มีเพียง 3 กระทรวงเท่านั้นที่จ้างงานคนพิการครบตามกฏหมายคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงคมนาคม โดยมี 1 กระทรวงไม่ระบุจำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
 
นอกจากนี้สภาคนพิการฯ ยังเปิดสถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการทั่วประเทศประจำปี 2564 ระบุว่า มีการจ้างงานคนพิการทั้งหมด 64,758 คน จากมาตรา 33 จำนวน 37,734 คน มาตรา 34 จำนวน 12,802 คน และมาตรา 35 จำนวน 13,619 คน
 
สำหรับการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่า ด้วยเรื่องสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้องจ้างผู้พิการในอัตราส่วน 100 : 1 คน และมาตรา 35 กำหนดว่า หากสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 ก็ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ x 365 วัน x จำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน
 
ในกรณีไม่รับพนักงานตาม ม.33 และไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุน หน่วยงานหรือสถานประกอบการอาจช่วยเหลือหรือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่คนพิการแทนได้