ยกฟ้อง! กรณีคนพิการฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง เหตุละเลยการปฏิบัติหน้าที่-ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

2021-09-08 22:21

ศาลปกครองยกฟ้อง คนพิการฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง เหตุไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

วันนี้ (9 ก.ย.64) ณ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง จากกรณีที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ​ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่กรณีไม่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยเรียกค่าเสียหายรวม 17 ล้านบาท และให้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด ทั้ง 16 สถานี (อ่านเพิ่มเติมที่นี่ )

ข้อมูลจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ระบุว่า รถไฟฟ้าสายสีม่วง 16 สถานีมีปัญหาอุปสรรคทั้ง 16 สถานี เช่น ติดตั้งลิฟท์ไม่ครบถ้วนทุกสถานี สภาพแวดล้อมของอาคารสถานีขนส่ง หรืออาคารจอดรถ ก็ไม่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และแม้เครือข่ายจะมีความพยายามขอความร่วมมือและเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

โดยวันนี้ ตัดสินยกฟ้อง ด้วยเหตุที่ว่าเนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลฯ ว่า ภายในสถานีรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้จัดให้มีการติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ ลิฟต์บันได และทางลาดสำหรับคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าในทุกสถานี โดยมีลิฟต์สำหรับคนพิการสถานีละ 4 ตัว ส่วนสถานีรถไฟฟ้าที่คร่อมบริเวณทางแยก ได้แก่ สถานีบางพลู สถานีแยกนนทบุรี 1 สถานีบางซ่อน รฟม. ได้ติดตั้งลิฟต์บันไดเพื่อให้สามารถขึ้นไปถึงชั้นออกบัตรโดยสารและชั้นชานชาลาเพิ่มเติม โดยลิฟต์บันไดดังกล่าวมีราวกั้นทุกด้านบริเวณช่วงลำตัวของคนพิการและที่ล้อเข็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และมีป้ายสัญลักษณ์คนพิการที่มีสีขาว และพื้นป้ายสีน้ำเงินติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกลิฟต์และที่อุปกรณ์ลิฟต์บันได 

นอกจากนี้ ภายในอาคารสถานีรถไฟฟ้าได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ ช่องขายตั๋ว ห้องน้ำ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ และมีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็นในบริเวณต่างๆ ในสถานีรถไฟฟ้า อีกทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในรถไฟฟ้า ได้แก่ 1) พื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการในรถไฟฟ้า จำนวน 2 จุด ต่อหนึ่งตู้โดยสาร ใกล้กับประตูรถไฟฟ้า โดยพื้นผิวของพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นผิวกันการลื่นไถล 2) ที่นั่งสำรองสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา และคนพิการ จำนวน 2 ที่นั่ง ต่อหนึ่งตู้โดยสาร ใกล้กับประตูรถไฟฟ้า 3) อุปกรณ์สำหรับยึดรถเข็นคนพิการ เป็นประเภทเข็มขัดนิรภัยและชุดล็อคขนาดมาตรฐานทั่วไป สามารถปลดออกได้ในกรณีฉุกเฉิน 4) ป้ายสัญลักษณ์คนพิการ บริเวณพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการ และ 5) ป้ายสัญลักษณ์คนพิการด้านนอกขบวนรถไฟฟ้า

กรณีจึงรับฟังได้ว่า รฟม. ดำเนินการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ภายในสถานีรถไฟฟ้า และขบวนรถไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ตามควรแก่กรณี เพื่อเป็นการดำเนินการให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะในการใช้บริการรถไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแล้ว 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่อาจฟังได้ว่า รฟม. ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร กรณีการจัดทำลิฟต์สำหรับคนพิการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

อ่านสำเนาคำพิพากษาได้ที่นี่

อ้างอิง 

https://www.thaipost.net/main/detail/116058

https://admincourt.go.th/adminCourt/site/08news_detail.php?ids=21599&fbclid=IwAR0zNP_I8b-d_WkMJTtVddtRbw2C9JNj7rf6o688kjQV13SomXZtJi2_XPM