เครือข่ายรัฐสวัสดิการ-คนพิการ ยื่นนายกฯ ทบทวนการปัดตกร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

2021-02-08 15:56

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการยื่นหนังสือให้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทบทวนการปัดตกร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติ

วันนี้ ( 8 ก.พ.) ที่ป้ายรถเมล์หน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนการพิจารณารับรองร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ที่เสนอโดยประชาชน โดยนิมิตร์ เทียนอุดมจากเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการกล่าวว่า ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ประชาชนผู้เสนอกฎหมายทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธการรับรองร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติ หลังจากประชาชน 13,246 รายชื่อ ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ต่อประธานรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.2562 อย่างไรก็ดี ร่างดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อการรับรองหลังประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 15 เดือนแล้ว

ล่าสุดวันที่ 4 ก.พ. 2564 นายกรัฐมนตรีมีความเห็นอย่างเป็นทางการว่าไม่รับรองร่าง พ.ร.บ. บำนาญแห่งชาติฉบับประชาชนให้เข้าสู่การพิจารณาในสภาฯ เครือข่ายประชาชนเห็นว่าควรเสนอร่างกฎหมายที่มาจากความต้องการของประชาชนให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ และขอเรียกร้องให้

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อสาธารณะถึงเหตุผลที่ไม่เห็นชอบต่อร่างกฎหมายของประชาชน

2.ทบทวนและพิจารณาให้การรับรอง พ.ร.บ.บํานาญแห่งชาติ พ.ศ. … ที่เสนอโดยภาคประชาชนใหม่ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนทั้ง 13,246 รายชื่อ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ไอลอว์ระบุว่า ประเทศไทยมีระบบบำนาญในหลายรูปแบบ เช่น การจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนของครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ  ฯลฯ อย่างไรก็ดี ภาคประชาชนมองว่า หลักประกันที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการเป็นหลักประกันทางรายได้และยังเกิดความเหลื่อมล้ำและการจ่ายเงินของภาครัฐยังมีลักษณะเป็นการสงเคราะห์มากกว่าการเป็นสวัสดิการพื้นฐาน ภาคประชาชนในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จึงผลักดันร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติเพื่อยกระดับให้ประชาชนทุกคนเมื่ออายุถึง 60 ปี มีสิทธิได้รับบำนาญแห่งชาติอย่างเสมอภาคกันและให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยภาคประชาชนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี คนพิการ ฯลฯ คอยกำกับทิศทาง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.บํานาญแห่งชาติ ที่นี่