เด็กพิการ เรียนมหา'ลัยไหนดีนะ

2018-07-26 19:19
Thu, 2018-07-26 19:19 -- Karnnt

เชื่อว่าใครหลายคน หลังจากจบชั้นมัธยมฯ ปลายก็มักมองหาที่เรียนต่อ เช่นเดียวกับนักเรียนพิการที่พวกเขาเองก็มักวางแผนและหาที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลานั้นแทบทุกคนเผชิญความเครียดจากการอ่านหนังสือสอบ เพื่อเลือกคณะที่ตัวเองอยากเรียน แต่สำหรับนักเรียนพิการ อีกหนึ่งความกังวลใจหลักก็คือ มหาวิทยาลัยที่พวกเขาอยากเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอหรือเปล่า แล้วพวกเขาจะสอบเข้าได้อย่างไร? Thisable.me จึงจะพาทุกคนไปสำรวจการรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลศูนย์บริการนักศึกษาพิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับคนที่กำลังหาข้อมูลเรียนต่อ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • มีโครงการรับนักศึกษาพิการ
 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

มีโปรแกรมอ่าน ( ไทย - อังกฤษ )

มีบริการทำอักษรเบรลล์

มีบริการขยายตัวอักษร

มีการช่วยเหลือการสอบ สถานที่จัดสอบ

มีห้องสมุดอักษรเบรลล์ ห้องสมุดเสียง

มีบริการยืม – คืนหนังสือผ่าน internet

มีบริการยืมเทปบันทึกเสียง เครื่อง FM ได้

มีทุนการศึกษา ทุกจ้างนักศึกษาทำงาน

มีการให้คำปรึกษาทุกด้าน

มีการเดินทางในรั้วมหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารได้ที่ : http://www.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทร. 02-564-4444 ต่อ 1298-1299

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการ

มีล่ามภาษามือ , วิดีโอภาษามือ

มีการผลิตเอกสารอักษรเบรลล์

มีตู้ TTRS

มีห้องหนังสือเสียง

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง

มีบริการขยายขนาดตัวอักษร

มีบริการทำหนังสือเสียงเดซี่

มีบริการอ่าน / อัดเสียง MP3

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.psru.ac.th/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการ

มีห้อง DSS

มีล่ามภาษามือ

มีบริการผลิตอักษรเบรลล์

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.dusit.ac.th/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม โทร.  02-244-5555

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  • มีสื่อการเรียนรู้
  • มีอุปกรณ์ช่วยในการเรียน
  • มีการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
  • มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

ติดตามข่าวสารที่ได้ http://www.rmutt.ac.th/    หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเมที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทร. 02-549-3677

 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

มีหนังสือเสียงระบบเดซี่

มีเอกสารสื่อเสียง ( MP3 ) 

มีเอกสารสื่อข้อความ

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.stou.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทร. 02-504-7827-3

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

มีการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

มีล่ามภาษามือ

มีบริการอ่านข้อสอบ

มีบริการสอนเสริม

มีหนังสืออักษรเบรลล์

มีหนังสือเสียง MP3 และระบบเดซี่

มีแว่นขยายตัวอักษร

มี CCTV

มีเครื่องบันทึกเสียง MP4

มีวีลแชร์

ติดตามข่าวสาร หรือติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ โทร. 054-237-399 ต่อ 1011,1044

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีทุนการศึกษานักศึกษาพิการ
 • นักศึกษาสามารถพึ่งพาตัวเองได้

X    ไม่มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.bu.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่ 02-407-3888

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

มีตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์

มีหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์

มี E-learning

มีการถ่ายทอดสดจากห้องเรียน

มีวิดีโอบรรยายย้อนหลัง

มีบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

มีเครื่องขยายภาพ CCTV

มีหนังสือเรียนแบบ QR code

มีหนังสืออักษรเบรลล์

มีบริการอัดสำเนาคำบรรยายรายวิชา

มีทางลาดทุกคณะ

มีอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.ru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษาพิการ โทร. 02-310-8306

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • มีโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

มีหนังสืออักษรเบรลล์

มีเครื่องสแกนไฟล์

มีโปรแกรมอ่านเสียง

มีทางลาด (บางคณะ)

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.chula.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  02-218-7048

 

มหาวิทยาลัยมหิดล             

 • มีโครงการรับนักศึกษาพิการ
 • เปิดรับรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 •  มีหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

มีการอำนวยความสะดวกในการสอบ

มีบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน

มีเอกสารอักษรเบรลล์ สื่อภาพนูน เอกสารขยาย

มีล่ามภาษามือ

มีผู้ช่วยจดคำบรรยาย

มีอาสาสมัคร

มีการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://mahidol.ac.th/th หรือติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยบริการนักศึกษาพิการ โทร. 0-2849-4500 ต่อ 4214

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เปิดรับในรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีโครงการผู้พิการ
 • มีศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ

มีเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

มึหูฟังให้ยืม

มีเครื่องขยายเสียง

มีหนังสือเสียง

มีคอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นท์

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.swu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 – 12714

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • มีโครงการรับนักศึกษาพิการ
 • เปิดรับในรอบปกติของหาวิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการนักศึกษาคนพิการ

มีบริการสอนเสริม

มีเงินสนับสนุนการศึกษา

มีบริการยืมเครื่อง MP3

มีบริการหอพักเอื้ออำนวยต่อนักศึกษาพิการ

มีบริการวางแผนลงทะเบียน เพิกถอนรายวิชา

มีประสานงานเรื่องสอบ

มีทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถคนพิการ ราวจับ

มีบริการยืมเมาส์แบบพิเศษ ยืมกล้องวิดิทัศน์

มีเก้าอี้รถเข็น เครื่องช่วยเดิน เอ้าอี้อาบน้ำ ไม้ค้ำยืน โต๊ะปรับระดับ

มีล่ามภาษามือ

มีบริการคอมพิวเตอร์โปรแกรม JAWS , ZOOM TEXT

มีบริการพิมพ์เอกสารพร้อมแปลงเป็นอักษรเบรลล์

มีหนังสือเสียง MP3 และระบบเดซี่

มีผลิตสื่อภาพนูน

มีการซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฟัง

มีบริการเข้ารับการตรวจการได้ยิน

มีบริการนำทาง

มีบริการอ่านข้อสอบ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทร. 053-943-049

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • มีโครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • เปิดรับในรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สพหรับคนตาบอดหรือสายตาเรือนราง

มีเอกสารขยายตัวอักษร

มีบริการจัดทำเอกสารอักษรเบรลล์

มีบริการผลิตหนังสือระบบเดซี่

มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับนิสิตตาบอด

มีบริการให้คำแนะนำการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา

มีเครื่องบันทึกเสียงชนิดพกพา อุปกรณ์การเขียนอักษรเบลล์ อุปกรณ์ช่วยในการพิมพ์และเขียน

มีทางลาด ราวจับ ห้องน้ำ ที่จอดรถ

มีบริการสอนเสริม

มีอาสาสมัครช่วยเหลือ

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.buu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • มีโครงการรับนักเรียนผู้พิการ โดยวิธีพิเศษ
 • เปิดรับในรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

มีบริการสื่ออักษรเบรลล์

มีบริการสื่อหนังสือเสียง

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มีทางลาด

มีการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านต่างๆ

มีอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kku.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 043-009700 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • เปิดรับในรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

มีหนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์

มีวิดีทัศน์ภาษามือ

มีบริการขยายตัวอักษร

มียืมเครื่องเสียงเดซี่ /  เครื่องบันทึกเสียง

มีโปรแกรม JAWS , ZOOM TEXT

มีบริการอ่านหนังสือ อัดเสียงลงแผ่น CD 

มีการจัดสถานที่สอบและดำเนินการสอบให้

มีทางลาด ราวจับ รถวีลแชร์

มีการจัดหาผู้ช่วยนิสิต

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือ

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.up.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3540

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • เปิดรับในรอบปกติของมหาวิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตตาบอด / สายตาเลือนราง

มีเอกสารขยายขนาดตัวอักษร

มีบริการบันทึก  /  สำเนาเทปเสียงการเรียนการสอน

มีหนังสือเสียงระบบเดซี่

มีบริการจัดรูปแบบรายงาน

มีบริจาดจัดทำ power point

มีบริการอ่านหนังสืออัดเสียง MP3

มีบริการพิมพ์เอกสารหนังสือใช้ประกอบการเรียนลง word

มีบริการผลิตเอกสารเบรลล์ ผลิตสื่อภาพนูน

มีบริการให้คำปรึกษา

มีทางลาด ลิฟท์ ราวจับ ห้องน้ำ วีลแชร์

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.nu.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร. 0-5596-1210-6

 

 

ภาพประกอบโดย methawee khamdee