สภาคนพิการฯ คัดค้านดึง 2,000 ล้านเข้าคลัง

2018-05-08 11:19

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อความในเฟสบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีคัดค้านมติที่ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

โดยสุชาติระบุว่า “เงินส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของกองทุนมาจากนายจ้างที่ ไม่ได้จ้างงานคนพิการ แต่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อให้คนพิการได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ย้ำว่าเงินกองทุนคนพิการ  ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน”

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เหตุผลในการคัดค้านประเด็นส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้ 4 ข้อ ดังนี้

1.ตามที่สมาคมสภาคนพิการฯ ได้ฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ล.2973 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000 ล้านบาท ในคดีหมายเลขดำที่ 282/2560 ขณะนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและดำเนินการกระบวนพิจารณาตามรูปคดีต่อไปตามคำสั่งที่ คร.93/2560 วันที่ 7 ธันวาคม 2560

2.การที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีมติให้นำเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเป็นจำนวนถึง 2,000 ล้านบาท โดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(กพช.) ก่อน ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงมิชอบด้วยกฏหมาย เพราะขาดการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่มีวงเงินขอรับการสนับสนุนเกินกว่าสามสิบล้านบาทจากกองทุนฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังต้องเสนอความเห็นเพื่อให้ กพช. พิจารณาอนุมัติก่อน อีกทั้งที่สำคัญยังแสดงให้เห็นว่าคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่เห็นความสำคัญของ กพช. ซึ่งเป็นกลไกกำหนดนโยบายด้านคนพิการระดับชาติที่มีส่วนร่วมจากสมาคมคนพิการฯ และองค์การคนพิการแต่ละประเภท

3.สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ฟ้องคดีตามข้อ 1 กำลังดำเนินการยื่นคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งห้ามชั่วคราวไม่ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโอนเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 2,000 ล้านบาท ส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดนอาศัยตามประมวลกฏหมายและวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254(2)

4.คนพิการและผู้ดูแลคนพิการทั่วประเทศที่ได้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนฯ ยังไม่ได้รับเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพจำนวนมาก ตามข้อมูลในรายงานปัญหาและอุปสรรคการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งจัดทำโดยสมาคมคนพิการฯร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ 0406.2/ล.2973 เรื่องการเรียกให้กองทุนฯ นำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็น ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและกำกับดูแลกองทุนฯ นำเงินส่งคลัง