CRPD

29 Jan 2018
คนพิการไม่ใช่คนที่ไม่มีพื้นที่ แต่พื้นที่ที่คนพิการได้มักจะเป็นคนละที่กับที่คนทั่วไปใช้ คือเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดสรรออกจากผู้อื่น ข้อบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ความเป็น Inclusive Development ต้องมีด้วยกันสามประการ อย่างแรกคือการมีส่วนร่วมหรือ full and Deflective participation ช่วยกันคิด ทำและช่วยกันรับผล...
07 Sep 2017
จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เผยว่า รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคนพิการแห่งสหราชอาณาจักร ล้มเหลวในเรื่องคนพิการ เมื่อปลายเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเรื่องคนพิการนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติที่ทำงานด้านสิทธิคนพิการ ณ กรุงเจนีวา ประเ
21 Jun 2016
หวังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมทางสังคม เข้าถึงทรัพยากรได้ ด้าน สนช.มณเฑียร แจงสาระสำคัญอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ชี้เป็นฉบับแรกที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ทั้งด้านพลเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและชีวิตครอบครัว
20 Apr 2016
หลังประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีและลงสัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเมื่อปี 2551 ล่าสุด ครม.เห็นชอบให้ลงสัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับ เอื้อคนพิการร้องเรียน UN ได้โดยตรงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องสิทธิคนพิการ