Skip to main content
12 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภาเกียกกาย มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 เป็นวันที่ 2 โดยมีวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม 
เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2560 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย ระหว่างกระทรวงการพัฒน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 เน้น 5 ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม สอดคล้อง-เชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
หลังประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีและลงสัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเมื่อปี 2551 ล่าสุด ครม.เห็นชอบให้ลงสัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับ เอื้อคนพิการร้องเรียน UN ได้โดยตรงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องสิทธิคนพิการ