Skip to main content
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล, Thisable.me, บุญรอดบริวเวอรี่ และดิคอมมูเน่ จัดงานเสวนาเสรีภาพหรือเสรีพร่อง 2.0 ประเด็นคนพิการกับแรงบันดาลใจชวนคุยกับปราโมทย์ ชื่นขำ , กมลวรรณ กระถินทอง และนลัทพร ไกรฤกษ์ ดำเนินรายการโดยคชรักษ์ แก้วสุราช 
23 มี.ค.ที่ผ่านมา เครือข่ายคนพิการและภาคีร่วมภาคประชาชน ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม คณะเศรษฐศาสตร์  และสถาบันปฎิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เวทีประชาชน คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย” โดยเชิญกลุ่มคนพิการหลากหลายประเภทแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมืองที
5 พ.ย.2565 Thisable.me, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พุทธมณฑล สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (นธส.) และประชาไท จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘เสรีภาพ หรือเสรีพร่อง’ ตอน ‘เลือกเกิดไม่ได้ เลือกตายได้ไหม’ ชวนพูดคุยเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องความตายของคนพิการ และสิทธิที่จะ
22 ต.ค.2565 Thisable.me, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พุทธมณฑล จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘เสรีภาพ หรือเสรีพร่อง’ ตอน ‘เย็ด ยัง ยาก’ ชวนผู้ฟังสำรวจมายาคติ ความเชื่อและความเข้าใจผิดๆ ของคนในสังคมที่มีต่อเรื่องเซ็กส์และความพิการที่ ดีคอมมูเน (Die Kommune) เลียบคลองทวีวัฒนา โดยมีผ
3 กันยายน 2565 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) BIPAM ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดาและ Thisable.me จัดเสวนาเรื่อง Theatre for All เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ละครสำหรับทุกคน โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ แพทย์หญิงดลฤดี ศรีศุภผล แพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ