We Fair

2023-01-23 13:20
We Fair เดินสายยื่นข้อเสนอ "รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา We Fair หรือ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม เดินสายยื่นชุดข้อเสนอ "รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ณ รัฐสภา เกียกกาย 
22 May 2020
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ต่อเนื่องเรื้อรังมาเกือบสองเดือน รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เงินช่วยเหลือแรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบ 5,000 บาทเป็นเวลาสามเดือน การแจกอาหาร