Persoal Assistant Pa

2019-05-13 15:56
คุณอาจนึกภาพไม่ออกว่าการมีผู้ช่วยคนพิการ (PA) มีความจำเป็นมากแค่ไหน ถ้าคุณไม่ใช่คนพิการระดับรุนแรง แม้แต่คนพิการบางคนก็อาจไม่เข้าใจถึงความจำเป็นนี้  PA หรือ Personal Assistant ตามความหมายของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 คือบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคล เพื่