Golf No Hands

2021-09-04 13:57
“การมุ่งเน้นที่ความแตกต่างและมองข้ามสิ่งที่รวมเราให้เป็นหนึ่ง ยิ่งทำให้เกิดการแบ่งแยกและกีดกัน สิ่งเหล่านี้บั่นทอนเป้าหมายและความสำเร็จที่เราสามารถมีร่วมกันได้ แท้จริงแล้ว ความแตกต่างยิ่งทำให้เราแข็งแกร่ง”