Skip to main content
เพราะ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ล้าสมัย ทำให้คนพิการถูกละเมิดสิทธิการออกแบบอาคารที่คนพิการใช้งานไม่ได้แม้มีหลัก Universal Design แต่ทว่าทางลาดก็ชันดั่งยอดเขาเอเวอเรสต์