Skip to main content
กกต.ร่วมมืออัลเฟรลจัดระดมความเห็นหาแนวทางการเลือกตั้งให้เหมาะสมกับคนพิการ-ผุ้สูงอายุตามหลักสากลเพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าถึงการเลือกตั้งในวันที่ 9 มี.ค.ที่จะถึง ชี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ไทยยังไม่เคยทำ21 ก.พ.2560 สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเตรียมการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดสถานที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 มีนาคมที่จะถึง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กกต.กับเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (อัลเฟรล)การสัมมนานี้ จัดโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้แทนคนพิการหรือผู้สูงอายุร่วมหารือระดมความเห็น เกี่ยวกับการออกแบบการจัดเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
คณะกรรมาธิการสังคมฯ พิจารณายุทธศาสตร์ AAA หรือการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เชื่อช่วยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม พร้อมแนะรัฐกำหนดประเด็นการเข้าถึงเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ตรวจสอบ-ติดตาม-สนับสนุน-ลงโทษ
คณะกรรมาธิการสังคมฯ จัดสัมมนา‘เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’ รายงานผลศึกษา-แนะแนวทาง การเข้าถึงและใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมสาธารณะ ผู้เชี่ยวชาญชี้ต้องทำให้เข้าถึงคนพิการ เด็ก คนชราด้วย