Skip to main content
Profile picture for user เปมิกา ชีวะบริสุทธิกิจ
คนพิการคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันในการผจญภัยไปทั่วโลก