Uber

2021-04-19 15:51
การปฏิเสธผู้โดยสารน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในประเทศไทย ยิ่งกับคนพิการ แต่ในสหรัฐอเมริกาการปฏิเสธผู้โดยสารเป็นเรื่องใหญ่ และถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ จนมีการฟ้องร้องและสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่าล้านดอลลาร์ 
09 Oct 2017
ที่ผ่านมา การเดินทางของคนพิการยังนับว่า เป็นไปได้จริงลำบาก ไม่เพียงแค่อุปสรรคในการออกจากบ้านเท่านั้น การเรียกรถ การขึ้นลงหรือแม้แต่ความสบายใจในการเดินทางก็ยังเป็นประเด็นที่ทำให้คนพิการและครอบครัวนั้นหนักใจ