MRT

MRT

2016-03-06 22:17
ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) สำรวจการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเอ็มอาร์ทีพบสร้างไม่ครบ หนำซ้ำเพิ่มแพลตฟอร์มลิฟต์-ตีนตะขาบ ซึ่งอันตรายและใช้งานไม่ได้จริง ย้ำการสร้างต้องคำนึงถึงคนทุกคน