Mental Health

2023-10-16 10:17
Thisable.me ชวนคุยกับ ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของวิชาเลือกเสรีอย่างวิชาการพัฒนาการตระหนักรู้ในตน (Self-Awareness) ที่เขาคร่ำวอดกับคำๆ นี้และวิชานี้ยาวนานสิบกว่าปี มาพูดคุยกันว่า Self-Awareness และสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กันแบบไหน แ
14 Oct 2021
ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้น จนอาจเป็นเรื่องกังวลใจของใครหลายคน ทั้งจากมาตรการต่างๆ การปิดสถานที่และการสูญเสียรายได้ รวมถึงการสูญเสียหรือเผชิญกับการเจ็บป่วยของตัวเองและบุคคลอันเป็นที่รัก และทำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ยากล