Skip to main content
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้กระทรวงแรงงานไม่เคยได้รับร้องเรียนทุจริตเงินคนพิการ พร้อมย้ำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการหนังสือกรรมการสิทธิฯ เรื่องทุจริตเงินจ้างงานคนพิการตาม ม.33 และ 35 ภายใน 15 วัน